Zwolse bestuursrechter verklaart beroep Leefmilieu ongegrond

Het beroep dat is ingesteld door de Vereniging Leefmilieu tegen de nieuwe omgevingsvergunning voor 61.000 leghennen in het bedrijf aan Erveweg 10, is door de Zwolse bestuursrechter ongegrond verklaard. Dit betekent overigens niet dat het bedrijf kan gaan uitbreiden. Daarvoor is nog een Natuurbeschermingswetvergunning nodig.

Kippenboer Jan van der Weerd heeft op 6 november 2018 een nieuwe aanvraag ingediend voor een Natuurbeschermingswetvergunning, nadat een eerdere vergunning door de Raad van State was vernietigd. Een herziene vergunning is eveneens gestrand bij de rechter. De provincie moet over deze vergunning een nieuw besluit nemen. Wanneer dat gebeurt, is vanwege de heersende stikstofcrisis uiterst ongewis.

Volgens de Zwolse bestuursrechter heeft dat echter geen gevolgen voor de omgevingsvergunning. Volgens Leefmilieu was er een passende verklaring van geen bedenkingen (VVGB) van de provincie nodig, maar dat ziet de rechter anders. Van der Weerd heeft de aanvraag van 6 november 2018 aangevuld. Deze aanvraag is nu in overeenstemming met de omgevingsvergunning. Dat er nog geen geldige Natuurbeschermingswetvergunning ligt, hoeft geen gevolgen te hebben voor de omgevingsvergunning, aldus de Zwolse bestuursrechter. Ze verwijst daarbij naar het Besluit Omgevingsrecht, artikel 6.10a.

De overige beroepsgronden (geluid, geur en volksgezondheid) zijn door de Zwolse bestuursrechter eveneens ongegrond verklaard.

Wat betreft geur: de rechter stelt dat aan de geurnormen wordt voldaan. Een geurbeheerplan met bijbehorende monitoring is niet noodzakelijk.

Wat betreft geluid: de ventilatoren van het bedrijf hebben in het verleden geregeld en langdurig voor geluidsoverlast gezorgd, hetgeen ook met behulp van geluidsmetingen is vastgesteld. Na diverse dwangsomprocedures zijn er 2017 maatregelen getroffen. Volgens de rechter zijn die maatregelen ook na uitbreiding van 40.000 naar 61.000 kippen afdoende. Het bedrijf zal in het ergste geval het toerental van de ventilatie niet harder laten draaien dan op maximaal 50% van het totale vermogen en kan ook in warme nachten toe met dit maximum. Mochten de geluidsnormen worden overschreden dan kan handhavend worden opgetreden, aldus de rechter.

Wat betreft volksgezondheid: de Zwolse bestuursrechter tilt zwaar aan het ontbreken van algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten. Niet aangetoond is dat het bedrijf zodanige risico’s voor de volksgezondheid oplevert dat de vergunning had moeten worden geweigerd dan wel van verdergaande voorwaarden had moeten worden voorzien. De Zwolse bestuursrechter legt daarmee twee GGD-adviezen naast zich neer. Extra maatregelen om de uitstoot van schadelijke endotoxinen tegen te gaan zijn niet noodzakelijk. Ook al lag er een advies om de voorschriften in de vergunning nog eens tegen het licht gehouden. Er kan volgens de rechtbank worden volstaan met de maatregelen die in de vergunning zijn opgenomen, ook al gaan deze maatregelen niet specifiek de uitstoot van endotoxinen tegen. Ook voor het toepassen van een advieswaarde voor endotoxinen, bestaat geen grond.

Twee advocatenkantoren moeten vergunning Erveweg 10 langs de rechter loodsen

Zowel het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe als kippenboer Jan van der Weerd uit Welsum hebben een advocaat ingehuurd om de omgevingsvergunning voor het pluimveebedrijf aan Erveweg 10 in Welsum langs de Zwolse bestuursrechter te loodsen. Op 12 december is de zitting.

Beroep tegen de omgevingsvergunning, die voorziet in een uitbreiding van 39.900 naar 62.000 leghennen) is aangetekend door de Vereniging Leefmilieu, dezelfde vereniging die het stikstofbeleid van de overheid met succes aanhangig heeft gemaakt bij de Raad van State.

De omgevingsvergunning dateert van 19 mei 2018. Daartegen is op 30 juli beroep aangetekend en op 18 oktober 2018 is een aanvullend beroepsschrift ingediend, dit mede naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State die de verleende natuurbeschermingswetvergunning voor het bedrijf aan de Erveweg 10 heeft vernietigd. Daarmee is de zogeheten Verklaring Van Geen Bedenkingen van de provincie Overijssel – wezenlijk onderdeel van de omgevingsvergunning – volgens de Vereniging Leefmilieu niet rechtsgeldig meer.

Waarom het ruim een jaar heeft geduurd voordat er een zitting komt, heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de stikstofcrisis, waardoor nieuwe vergunningaanvragen op grond van de natuurbeschermingswet waarbij sprake is van een toename van ammoniakemissies, stil zijn komen te liggen.

Het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe en pluimveehouder Van der Weerd hebben een oplossing van de stikstofcrisis niet nog langer willen afwachten en willen nu een uitspraak van de bestuursrechter over alle onderdelen uit de vergunning waartegen beroep is aangetekend, zodat de vergunningverlening kan worden afgerond. Ze willen dat de Vereniging Leefmilieu onder meer op het onderdeel stikstof als niet-ontvankelijk wordt verklaard. Verder trachten de advocaten alle andere aangevoerde beroepspunten (toename geluid, risico’s voor de volksgezondheid, etc.) te weerleggen. Mocht de rechter daarin meegaan, dan heeft Van der Weerd straks een omgevingsvergunning zonder natuurbeschermingswet-vergunning. Het is de vraag of hij daar iets mee opschiet.

Wil je de zitting op 12 december bijwonen? Dat kan door plaats te nemen op de publieke tribune in de zittingszaal van de rechtbank in Zwolle. Aanvang zitting: 10.30 uur.
.

Medio december mogelijk meer duidelijkheid over uitbreiding Erveweg 10

De gemeente Olst Wijhe laat desgevraagd weten dat er op 12 december 2019 een zitting gepland staat van de Zwolse bestuursrechter over het beroep dat door de Vereniging Leefmilieu is aangetekend tegen de milieuvergunning voor uitbreiding van het pluimveebedrijf van Van der Weerd aan Erveweg 10 in Welsum.

Om een zitting te kunnen houden is duidelijkheid nodig over de vraag hoe schadelijk de uitbreiding is voor nabijgelegen natuurgebieden. De manier waarop dit tot dusver werd beoordeeld – het Programma Akkoord Stikstof – is buiten werking gesteld door een uitspraak van de Raad van State van 29 mei.

Voor de uitbreiding van 40.000 naar ruim 60.000 leghennen aan de Erveweg 10 beschikt kippenboer Jan van der Weerd nu niet over de benodigde natuurbeschermingswet-vergunning. De Zwolse bestuursrechter heeft op 8 augustus de in december 2018 door de provincie Overijssel verleende vergunning vernietigd, nadat eerder al een vergelijkbare versie door de Raad van State was vernietigd.

Klik hier voor de uitspraak van de Zwolse bestuursrechter van 8 augustus 2019

Daarmee is ook een gat geslagen in de milieuvergunning, die immers staat of valt met een zogeheten verklaring van geen bedenkingen van de provincie. De provincie moet nu binnen een half jaar een nieuwe natuurbeschermingswet-vergunning verstrekken. Dat is op dit moment echter niet mogelijk, aangezien niet duidelijk is hoe de schadelijke effecten op de natuur kunnen worden bepaald.

Een dergelijk impasse doet zich niet alleen voor bij Van der Weerd. Heel veel vergunningen voor activiteiten die gepaard gaan met de uitstoot van stikstof kunnen op dit moment niet worden verleend. Landbouwminister Carola Schouten heeft een commissie in het leven geroepen die met oplossingen moet komen. Een eerste advies is medio september gepubliceerd. De stikstofemissies zullen overal en in het bijzonder in de buurt van Natura-2000 gebieden drastisch omlaag moeten.

Eerder bericht: Provincie Overijssel lapt uitspraak Raad van State aan zijn laars

Lees hier wat mr. Valentijn Wösten in De Stentor schrijft over een oplossing van de impasse: https://www.destentor.nl/zwolle/luchtwassers-en-mestfabrieken-alleen-zwakke-bestuurders-geloven-er-nog-in~ababe1e4/

Raad van State zet veehouderij op slot

De Raad van State heeft bepaald dat er voorlopig geen nieuwe natuurvergunningen kunnen worden verleend aan veehouderijen in Nederland. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waarmee tot dusver vergunningen werden verleend, is ongeldig verklaard.

Reeds verleende vergunningen blijven in stand, maar alle aanvragen die nog niet definitief waren verleend of waartegen nog procedures liepen, moeten wachten totdat er een nieuw rechtsgeldig instrument is waarmee schadelijke effecten voor de natuur kunnen worden vastgesteld.
Op basis van het PAS werd vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak over twintig zaken die waren aangespannen door Mobilisation for the Environment en de Vereniging Leefmlieu..

Voor de pluimveehouderij van Van der Weerd aan de Erveweg 10 betekent dit dat het bedrijf voorlopig niet kan beschikken over een nieuwe natuurvergunning en dus niet kan uitbreiden naar 61.000 leghennen. Voor het bedrijf van Van der Weerd aan de Zijlweg zijn de gevolgen nog niet helemaal te overzien. De Raad van State heeft bepaald dat de Vereniging Leefmilieu terecht beroep heeft aangetekend tegen de verleende natuurvergunning.De vereniging is in het gelijk gesteld omdat de gevolgen van weidegang van de 120 melkkoeien en 86 stuks jongvee niet in de vergunning zijn meegenomen. Dit moet volgens de Raad van State wel gebeuren. Het gaat hier immers om activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor natuurgebieden omdat ze stikstof uitstoten. Bij de vergunningverlening moet vooraf vast komen te staan dat uitgesloten is dat zij natuurgebieden in de omgeving aantasten. De aanvraag moet op dit punt worden aangevuld. De provincie Overijssel moet aangeven welke gegevens daarvoor noodzakelijk zijn. Het is nog niet bekend hoe de provincie aan deze eis van de Raad van State gaat voldoen.
Zie uitspraak Raad van State

NB.
Voor het bedrijf aan de Erveweg beschikt Jan van der Weerd nog over een oude NB-wetvergunning uit 2014 voor 58.550 kippen. Maar het bedrijf is nooit overeenkomstig deze vergunning gerealiseerd. Er ontbreekt namelijk een bijbehorende omgevingsvergunning. NB-wetvergunningen die niet binnen twee jaar worden gerealiseerd, worden bovendien door de provincie ingetrokken. Dit is vastgelegd in provinciale beleidslijnen.

Provinciebestuur Overijssel lapt uitspraak van Raad van State aan zijn laars

Ook nieuwe natuurvergunning Erveweg 10 is gebaseerd op nattevingerwerk

Het provinciebestuur van Overijssel heeft een nieuwe natuurbeschermingswet-vergunning verleend aan pluimveehouder Van der Weerd voor de bedrijfslocatie aan de Erveweg 10 in Welsum. De vergunning is identiek aan de eerder, door de Raad van State vernietigde vergunning. 
Het provinciebestuur van Overijssel lapt met het verlenen van de vergunning  een uitspraak van Raad van State aan zijn laars.

Het besluit  van de provincie dateert van 18 december 2018. De vergunningaanvraag zou zijn gedaan op 6 november 2018, ongeveer een maand na de negatieve uitspraak van de Raad van State over de eerder verleende vergunning. Opmerkelijk is dat het aanvraagformulier voor de ‘’nieuwe’’ vergunning dateert uit 2015, het jaar waarin de aanvraag voor de inmiddels vernietigde vergunning werd ingediend. Ook bijbehorende stukken en plattegronden dateren uit 2015. Er zijn alleen nieuwe berekeningen uitgevoerd naar de ammoniakdepositie, maar die berekeningen komen op geen enkele wijze tegemoet aan hetgeen door de Raad van State in de uitspraak van 10 oktober 2018 is aangegeven. Het is en blijft nattevingerwerk.

In het besluit wordt niet ingegaan op het advies dat op verzoek van de Raad van State is uitgebracht over de bepaling van de hoogte van de emissiepunten. Bepaling van die hoogte is in het specifieke geval van het bedrijf aan de Erveweg lastig, omdat het gaat om diverse emissiepunten: ventilatoren en warmtewisselaar (mechanische ventilatie) en zijwanden (natuurlijke ventilatie).

De Raad van State heeft het advies van de Stichting Advies Bestuursrechtspraak  (StAB) over deze specifieke situatie overgenomen. ‘’Niet kan worden uitgesloten dat de daadwerkelijke depositie die het bedrijf veroorzaakt, bepaald wordt door een emissiepunt dat lager is dan waarvan het college is uitgegaan. Hierdoor kan niet worden uitgesloten dat de vergunde veehouderij een hogere depositie van stikstof op hiervoor gevoelige habitats veroorzaakt dan waarvan het college is uitgegaan’’, aldus de Raad van State.  ‘’Dit betekent dat wetenschappelijk gezien getwijfeld kan worden aan de gegevens die zijn gebruikt voor de conclusie dat voldaan is aan de eis in artikel 19g van de Nbw 1998, namelijk dat kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van de betreffende Natura 2000-gebieden worden aangetast.’’

Grote druk
Het is hoogst ongebruikelijk dat een provincie na een negatieve uitspraak van de Raad van State een oude vergunningaanvraag opnieuw in behandeling neemt en honoreert, zonder aan te geven waarom het oordeel van de hoogste bestuursrechter van Nederland wordt genegeerd. Dit kan er alleen maar op duiden dat het besluit onder grote druk van de pluimveehouder en zijn adviseur Van Westreenen is genomen. Niet uitgesloten kan worden dat ook de gemeente Olst Wijhe en de Omgevingsdienst IJsselland de provincie ertoe hebben aangezet om zich niets aan te trekken van de uitspraak van de Raad van State.
Gemeente en Omgevingsdienst zijn verwikkeld in een procedure over een verleende omgevingsvergunning, waarbij ze moeten kunnen beschikken over een geldige natuurbeschermingswet-vergunning. Tegen de omgevingsvergunning is beroep aangetekend door Mobilisation fort he Environment en de Vereniging Leefmilieu, dezelfde organisaties die de natuurbeschermingswet-vergunning van 2016 met succes hebben aangevochten bij de Raad van State. Het beroep tegen de omgevingsvergunning zou aanvankelijk op 26 maart a.s. dienen bij de Zwolse bestuursrechter, maar de zitting is tot nader order uitgesteld. 

UPDATE 11 augustus 2019
De Zwolse bestuursrechter mr. J.W.B. Cornelissen heeft op 8 augustus 2019 het besluit van de provincie Overijssel vernietigd. Daarmee komt de verleende NB-wetvergunning van 18 december 2018 te vervallen.
Tegen het besluit was beroep aangetekend door Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu, twee organisaties die er mede voor hebben gezorgd dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State buiten werking is gesteld. Cornelissen verwijst daarnaar in zijn uitspraak van 8 augustus.
De provincie heeft bij de beoordeling van de aanvraag van Van der Weerd onterecht gebruik gemaakt van het PAS. De provincie moet nu een nieuw besluit nemen op de aanvraag van Van der Weerd.

Hoe staat het ervoor met het grootste uitloopbedrijf van Europa?

In Welsum zou een van de grootste uitloopbedrijf van Europa komen, met 40.000 leghennen aan de Zijlweg en ruim 60.000 leghennen aan de Erveweg.
Hoe staat het er nu voor?
Een overzicht.

Kippenboer Jan van der Weerd uit Welsum kan zijn plannen voor een uitloopbedrijf met meer dan 100.000 leghennen voorlopig niet realiseren. Omwonenden, de Vereniging Leefmilieu en Mobilisation for the Environment hebben daar een stokje voor gestoken.

Van der Weerd heeft voor de locatie Zijlweg al een natuurbeschermingswetvergunning maar voor de ruim 60.000 leghennen aan de Erveweg is de vergunning nog in procedure. De in 2016 verleende vergunning is door de Raad van State op 10 oktober 2018 vernietigd. Van der Weerd heeft direct na de uitspraak van de Raad van State een nieuwe natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd. Het blijkt te gaan om een oude aanvraag, die opnieuw is ingediend. De provincie heeft de aanvraag op 18 december 2018 gehonoreerd, maar ook dit besluit zal geen stand houden aangezien de provincie bij het besluit geen rekening heeft gehouden met de uitspraak van de Raad van State.

De kippenboer beschikt inmiddels wel over een omgevingsvergunning voor uitbreiding van 40.000 naar ruim 60.000 leghennen, maar ook deze is nog niet onherroepelijk. Tegen de vergunning is door omwonenden, de Vereniging Leefmilieu en Mobilisation for the Environment beroep aangetekend. Te verwachten valt dat ook deze omgevingsvergunning sneuvelt, aangezien de effecten van de uitbreiding op de natuurwaarden van de IJsseluiterwaarden niet juist zijn berekend.

Niet alleen de natuur speelt Van der Weerd parten. Ook op een ander onderdeel is de verleende omgevingsvergunning ontoereikend om zijn plannen te realiseren. Wil Van der Weerd de locatie aan de Erveweg uitbreiden van 40.000 naar ruim 60.000 leghennen met vrije uitloop, dan zal hij een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten indienen. In de verleende omgevingsvergunning is namelijk geen plaats voor ruim 60.000 uitloopkippen. De grens van de inrichting is op de tekeningen zo aangegeven dat er niet meer dan 10.000 vrije uitloopkippen gehouden kunnen worden.

Het beroep tegen de omgevingsvergunning is door omwonenden, de Vereniging Leefmilieu en Mobilisation for the Environment ingesteld bij de bestuursrechter in Zwolle. Daarbij is ook aandacht gevraagd voor de effecten van het bedrijf op de volksgezondheid en het voorkomen van geluidsoverlast.
Het wachten is nu op een zitting waarin alle partijen door de rechter worden gehoord.

Vergunningverlening aan boeren rond Natura 2000 gebieden ligt stil

De recente uitspraak van het Hof van Justitie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) betekent dat de vergunningverlening aan boeren rondom Natura 2000-gebieden waarschijnlijk een tijd stil ligt. Dit schrijft Jacomien Voorhorst op de website van Nieuwe Oogst.

Voorhorst heeft Rob van Woerden gesproken, juridisch adviseur ruimtelijke ordening en milieu van Rombou. Hij verwacht dat er voorlopig geen natuurbeschermingsvergunningen meer worden verleend voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken.

De uitspraak van het Hof van Justitie, waarnaar Voorhorst verwijst, heeft ook gevolgen voor het kippenbedrijf van Jan van der Weerd aan de Erveweg 10 in Welsum. Zijn natuurbeschermingsvergunning voor uitbreiding van het bedrijf, was al eerder op andere gronden door de Raad van State vernietigd. 

De uitspraak van het Hof van Justitie over het PAS leidt ertoe dat het voorlopig geen zin heeft een nieuwe aanvraag in te dienen voor uitbreiding van het bedrijf aan de Erveweg. Uitbreiding van het bedrijf heeft gevolgen voor de natuur in de uiterwaarden van de IJssel. De Raad van State moet op basis van de uitspraak van het Europese Hof eerst nog een eindoordeel vellen over de toepassing van het PAS. Zoals het PAS nu wordt toegepast is het in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. Er moet een betere wetenschappelijke onderbouwing komen.

LAATSTE NIEUWS d.d. 21 november 2018: Volgens landbouwminister Carola Schouten kunnen er nog steeds natuurbeschermingswet-vergunningen worden verleend. Maar dat geldt alleen voor gebieden waar nog ontwikkelingsruimte over is. Daar waar die ruimte op is, worden geen vergunningen meer verleend die een beroep doen op ontwikkelingsruimte.
Uit een lijst van het PAS op BIJ12.nl blijkt dat dit het geval is in het Natura 2000 gebied Rijntakken, waartoe de IJsseluiterwaarden behoren. Daar is de ontwikkelingsruimte inmiddels volledig benut.

Ook omgevingsvergunning kippenbedrijf kan in prullenbak

Ook de omgevingsvergunning die door de gemeente Olst Wijhe is verleend voor uitbreiding van het pluimveebedrijf van Jan van der Weerd in Welsum, kan in de prullenbak.

Nu de Raad van State de Natuurbeschermingswetvergunning heeft vernietigd, kan de omgevingsvergunning geen stand houden, aldus de Vereniging Leefmilieu. Deze vereniging heeft bij de bestuursrechter in Zwolle beroep aangetekend tegen de in mei van dit jaar verleende vergunning.

In de omgevingsvergunning zit een zogeheten Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB), opgesteld door de provincie Overijssel. Zo’n VVGB is een noodzakelijk onderdeel van de omgevingsvergunning. De bijbehorende berekeningen van de uitstoot en verspreiding van ammoniak in de omgeving wijken op essentiële onderdelen niet af van de berekeningen die zijn gemaakt voor de Natuurbeschermingswetvergunning.

De Raad van State heeft in zijn uitspraak van 10 oktober vastgesteld dat de gevolgen voor de natuurwaarden van onder andere de uiterwaarden van de IJssel, in de Natuurbeschermingswetvergunning niet zorgvuldig waren beoordeeld.
Voor de VVGB geldt hetzelfde, aldus de Vereniging Leefmilieu. De stalhuishouding in de zaak waarover de Raad van State heeft geoordeeld en die waarover de provincie Overijssel met de VVGB heeft geoordeeld, zijn op de relevante punten identiek.
Volgens de Vereniging Leefmilieu kan alleen al hierom de omgevingsvergunning worden vernietigd.

Uitbreiding kippenbedrijf Erveweg 10 voorlopig van de baan

De Raad van State heeft de natuurbeschermingswet vergunning voor het pluimveebedrijf van Jan van der Weerd aan de Erveweg 10 in Welsum vernietigd.
Daarmee is de uitbreiding van het bedrijf van 39.900 naar ruim 60.000 leghennen voorlopig van de baan.

De Raad van State oordeelt dat de provincie bij het verlenen van de vergunning niet zorgvuldig genoeg te werk is gegaan. Het bedrijf zou wel eens een hogere depositie van stikstof op hiervoor gevoelige habitats kunnen veroorzaken en daarmee de natuurlijke kenmerken van deze gebieden kunnen aantasten, aldus de bestuursrechter.

De uitspraak van de Raad van State heeft lang op zich laten wachten. Het beroep tegen de natuurbeschermingswet vergunning (aangevraagd in oktober 2015, verleend in april 2016) was ingesteld door enkele omwonenden, de Vereniging Leefmilieu en Mobilisation for the Environment.

Kernpunt in het beroep was de vraag of bij stallen als die van Van der Weerd de ammoniakemissies wel correct waren berekend. Die berekening is volgens de indieners van het beroep niet juist uitgevoerd, omdat de gehanteerde modellen niet genoeg rekening houden met de natuurlijke ventilatie die optreedt in stallen die een groot deel van de dag open staan.

De Raad van State heeft de Stichting Advies Bestuursrechtspraak (StAB) twee maal om advies gevraagd. Het advies van de StAB brengt de Raad van State tot de conclusie dat wetenschappelijk gezien getwijfeld kan worden aan de gegevens die zijn gebruikt voor het vaststellen van de feitelijke emissies en de schadelijke gevolgen daarvan voor de Natura 2000 gebieden – in dit geval de uiterwaarden van de IJssel.

De uitspraak van de Raad van State heeft ook gevolgen voor de inmiddels verleende omgevingsvergunning. Daarin is immers een zogeheten verklaring van geen bedenkingen van de provincie opgenomen. Deze verklaring kan nu geen stand houden.
Er kan nu zelfs een verzoek om handhaving tegen het bedrijf worden ingediend bij de provincie, aangezien een rechtsgeldige NBwet-vergunning voor de huidige bedrijfssituatie ontbreekt. De verleende vergunning van 2014 is niet van toepassing op de huidige bedrijfssituatie.

Klik hier voor de uitspraak van de Raad van State

Kort historisch overzicht vernietigde vergunningen Erveweg 10
Het is niet voor het eerst dat de rechter een vergunning voor uitbreiding van het pluimveebedrijf van Jan van der Weerd in Welsum vernietigt. In 2010 vernietigde de Raad van State een door de gemeente Olst Wijhe verleende omgevingsvergunning. Op 18 november 2015 vernietigde de Zwolse bestuursrechter opnieuw een door de gemeente verleende omgevingsvergunning.
Ook is het niet voor het eerst dat het bedrijf draait zonder geldige natuurbeschermingswet vergunning. Daarvan was eveneens sprake in 2009. Van der Weerd was toen al aan het uitbreiden zonder de benodigde papieren. Omwonenden dienden een verzoek om handhaving in. De provincie heeft in april 2011 een last onder dwangsom opgelegd aan Jan van der Weerd. Hij moest toen het aantal leghennen terug brengen naar het niveau van de ammoniakuitstoot in 1997.

Factcheck: ”In het westen ligt de stofproductie 10 tot 20 keer hoger”

Inwoners van Welsum maken zich zorgen over de uitstoot van fijstof die door uitbreiding van het pluimveebedrijf aan de Erveweg 10 aanzienlijk omhoog gaat. Volgens kippenboer Jan van der Weerd is er geen reden voor deze bezorgdheid. Tegen een verslaggever van RTV-Oost zei hij dat de stofproductie in het westen van het land tien tot twintig keer hoger ligt dan in Welsum. Klopt dat?

In Amsterdam varieert de concentratie fijnstof tussen de 22 en 25 μg/m met een enkele uitschieter naar 40 μg/m. In Rotterdam en Utrecht idem dito. Vergelijkbare concentraties komen voor in de pluimveerijke Gelderse Vallei: 22 tot 31 μg/m. In Welsum ligt de zogeheten achtergrondconcentratie op circa 20.

Rond het pluimveebedrijf doen zich na uitbreiding concentraties voor die variëren van 19 tot 23 μg/m. De Wereld Gezondheids Organisatie WHO adviseert voor fijnstof een norm van maximaal 20 μg/m. Ook onder deze norm kunnen zich ten gevolge van fijnstof gezondheidsproblemen voordoen.

We kwalificeren de uitspraak van Jan van der Weerd als onwaar.

Klik hier voor het fragment van RTV-oost.