Uitloop voor hooguit 25.000 leghennen aan Erveweg

Robert Kamphuis, adviseur van de maatschap Van der Weerd Van Triest, wilde op de informatie-avond in het dorpshuis graag open en transparant zijn. Dus erkende hij dat er aan de Erveweg in Welsum geen ruimte is voor een uitloop van ruim 60.000 leghennen. ”Zo uit m’n blote hoofd”, zei hij, ”kunnen er maximaal 40.000 kippen naar buiten. Meer kan gewoon niet.”  Van der Weerd zelf gaf aan dat ”afhankelijk van de vraag van de consument” een deel van de kippen binnen blijft en dat de eieren van deze kippen als gewone scharreleieren worden verkocht.
Wat beide heren in al hun openheid niet vertelden, was dat aan de Erveweg 10 slechts ruimte is voor de uitloop van 25.000 leghennen. En als al deze 25.000 naar buiten zouden worden gelaten, dat er dan een overlap ontstaat met de uitloop aan de Zijlweg.
In de ontwerpbeschikking wordt niets gezegd over de omvang van de uitloop en of die wel voldoende is voor het aangevraagde aantal kippen. In de bijbehorende stukken is te zien en te lezen dat alle ruim 60.000 kippen dagelijks naar buiten gaan. Dat wordt dus straks een gezellig gekakel aan de Erveweg.

PvdA Olst Wijhe roept college op termijn zienswijzen te verlengen

”Dit soort fouten moet je niet maken en helemaal niet bij een heikele kwestie als in Welsum. Verlenging inspraaktermijn ligt voor de hand”, zo twittert gemeenteraadslid voor de PvdA Toon Schuiling.
Hij doelt op de gang van zaken rond vragen die op de voorlichtingsavond over Erveweg 10 onbeantwoord bleven (zie blog hieronder). De gemeente had toegezegd dat deze gebundeld zouden worden als een zienswijze. De gemeente moest hierop terugkomen, omdat zienswijzen op persoonlijke titel moeten worden ingediend, wil de bezwaarmaker eventueel in beroep kunnen gaan.
Plaatselijk Belang, de vereniging die de avond organiseerde, is hier ontstemd over. Bestuurslid Tonnie Visch laat vandaag in de Stentor weten: ”We zijn door de gemeente op het verkeerde been gezet.”
De zienswijzen moeten voor 12 januari worden ingediend.
Zie verder de rubriek In de media.

Gemeente licht inwoners Welsum verkeerd voor over zienswijzen

De gemeente Olst Wijhe heeft afgelopen dinsdagavond tijdens de informatie-avond over het pluimveebedrijf aan de Erveweg de inwoners van Welsum verkeerd voorgelicht. Ambtenaar Christel Akkerman zegde, in aanwezigheid van wethouder Blind en burgemeester Strien, toe alle openstaande vragen als zienswijze te bundelen. Daarmee werd de suggestie gewekt dat de vragenstellers niet ook nog een zienswijze hoefden in te dienen.
De gemeente is hierop teruggekomen en heeft Plaatselijk Belang, die de avond organiseerde, laten weten dat de toezegging niet kan worden waargemaakt. Zienswijzen dienen persoonlijk te zijn om een vervolgprocedure mogelijk te kunnen maken. Iedereen die vragen heeft over de uitbreiding van het bedrijf aan de Erveweg zal zelf een zienswijze moeten opstellen, waarin deze vragen worden opgenomen. Wel kan er gezamenlijk een zienswijze worden opgesteld, maar deze moet dan wel door iedereen afzonderlijk worden ondertekend.
Op deze website staat een standaard-zienswijze.
Wil je een eigen zienswijze opstellen? Neem dan contact op met ons steunpunt zienswijzen: Tekko Flokstra, tel. 0570 592629.
Je kunt je ook aansluiten bij de zienswijze van de groep bezorgde omwonenden. Neem daarover eveneens contact op met Tekko Flokstra.

 

Kaart met risicogebied volksgezondheid Welsum

De GGD adviseert een afstand van 250 meter tussen een pluimveebedrijf en burgerwoningen. De maatschap Van der Weerd Van Triest heeft deze afstand zelf ook aangevoerd in een bezwaar tegen de nieuwbouw aan het Hemelrijk in Welsum. Nieuwe feiten over de gevolgen voor de volksgezondheid wijzen uit dat tot een afstand van 1 kilometer een verhoogd risico bestaat op longontsteking.
Op bijgaande kaart zijn de cirkels van 250 meter (rood) en 1 kilometer (oranje) ingetekend.

kaartje-afstandscirkels-kippenbedrijf-erveweg-10-welsum

Wil je de kaart op groot formaat? Klik op onderstaande link
tekening-afstandscirkels-bedrijf-erveweg-10-welsum-pdf

Informatieavond in dorpshuis rustig verlopen

De informatie-avond in het dorpshuis van Welsum over de uitbreiding van het kippenbedrijf van Van der Weerd is rustig verlopen. Zo’n tachtig dorpsgenoten en andere belangstellenden luisterden naar de standpunten van ondernemer, gemeente, GGD en bezorgde omwonenden. Gemeente en ondernemer benadrukten dat de uitbreiding voldoet aan de wet- en regelgeving. Dat is overigens een mening en geen feit. Of de uitbreiding ook werkelijk door de juridische beugel kan, zal te zijner tijd door de rechter worden beoordeeld.

GGD en omwonenden stonden dicht bij elkaar waar het gaat om de bescherming van de volksgezondheid. Jaap de Wolf van de GGD vroeg om meer maatregelen die de uitstoot van schadelijke stoffen beperken. Omwonende Jan Smit, die de ontwerpbeschikking ”prutswerk”noemde, zei: ”Op aanraden van Van Westreenen, de adviseur van de maatschap, stelt de gemeente het belang van de ondernemer boven onze belangen, waaronder de volksgezondheid en leefbaarheid.” Voor de volledige tekst, zie link onderaan bericht.
Wethouder Blind zegde toe alle vragen die van te voren door de inwoners van Welsum schriftelijk waren ingediend, te beschouwen als een zienswijze. Daarmee is overigens niet gezegd dat de inwoners geen zienswijze meer hoeven in te dienen.

Wil je een echte zienswijze indienen? Doe dat dan voor 12 januari 2017. Je kunt gebruik maken van de standaard-zienswijze op deze website. Heb je vragen? Neem contact op met Tekko Flokstra: 0570 592629.

toespraak-jan-smit

13 december: informatie-avond in het dorpshuis

Plaatselijk Belang organiseert op 13 december een informatie-avond over de plannen voor uitbreiding van de pluimveehouderij aan de Erveweg 10 in Welsum. Sprekers zijn: wethouder Blind, pluimveehouder Van der Weerd, een vertegenwoordiger van de GGD en een vertegenwoordiger van de groep bezorgde omwonenden. Tot en met zaterdag 10 december kunnen bij Plaatselijk Belang schriftelijke vragen worden ingediend. PB speelt deze door naar de desbetreffende spreker. De vragen kunnen gemaild worden naar pbwelsum@gmail.com
De bijeenkomst begint om 19.15 uur.
Alle inwoners van Welsum zijn welkom.

Ook Olst Wijhe kan endotoxine-gevaar serieus nemen

Omwonenden van pluimveehouderijen hebben het meeste te vrezen van endotoxinen *).
Tot op een afstand van 500 meter van een pluimveehouderij kan de advieswaarde van de Gezondheidsraad worden overschreden. De uitstoot van endotoxines is echter nog niet geregeld in de wet. Om de voor de volksgezondheid schadelijke endotoxines toch zoveel mogelijk te beperken, hebben ze in Brabant een zogeheten endotoxinekader 1.0 ontwikkeld. Met dit kader kan ook Olst Wijhe het endotoxine-gevaar serieus nemen.

Uitgangspunt is dat de gemeenten en de provincie, totdat er een landelijke toetsingskader beschikbaar komt, nieuwe of grotere gezondheidsrisico’s voor omwonenden willen voorkomen.  Daar waar de advieswaarde van de Gezondheidsraad al is overschreden, kan worden voorkomen dat de overschrijding toeneemt. Dit betekent dat bij de vergunningverlening of bij meldingen:

  • een standstill van de emissie fijnstof-endotoxine gewenst is;
  • bij voorkeur een reductie van de emissies wordt bereikt.

Basis is altijd dat de Brabantse Omgevingsdienst beoordeelt of sprake is van een ‘risicovolle aanvraag’. Zo ja, dan volgt er overleg met het gemeentebestuur en de veehouder over aanpassing van de vergunning of uitstel van besluitvorming over de vergunning.

De gemeente Olst Wijhe heeft bij het opstellen van de ontwerpbeschikking helemaal niet gekeken naar de uitstoot van endotoxinen. Terwijl de GGD in haar advies heeft gevraagd om aandacht voor verlaging van emissies, omdat op die manier schadelijke effecten op de gezondheid verminderd kunnen worden.
Meer weten? Klik op: Endotoxinekader-1-0

*) Endotoxinen zijn resten van bacteriën die door pluimveehouderijen met de uitstoot van fijnstof in de omgeving worden verspreid. Zij zijn mogelijke oorzaak van het verhoogde risico op longontsteking in de omgeving van pluimveehouderijen.

Kippen van Erveweg en Zijlweg kunnen bij elkaar op bezoek

De gemeente stelt in de ontwerpbeschikking dat er aan de Erveweg geen sprake is van risico op besmetting met dierziekten vanuit andere stallen. Daarbij ziet de gemeente over het hoofd dat de kippen van de Erveweg heel gemakkelijk bij de kippen van de Zijlweg op bezoek kunnen. Dit aspect is geheel over het hoofd gezien in de door het bureau Van Westreenen opgestelde vergunningaanvraag.
De vrije uitlopen van de stallen aan de Erveweg en aan de Zijlweg overlappen elkaar. Hieronder staat de eigenarenkaart van het kadaster met in groen de percelen van Van der Weerd Van Triest. De cirkels hebben een straal van 350 meter. De percelen links van de Erveweg zijn niet toegankelijk voor de uitloop. Grond tot op een afstand van 350 meter gerekend vanaf de grens van de overdekte uitlopen, mag worden meegerekend als ruimte voor vrije uitloop. In deze percelen moeten dan volgens de richtlijnen voor vrije uitloop wel schuilhutjes komen met drinkwatervoorzieningen: 4 per ha.

eigenarenkaart-met-cirkels

Gemeente Olst Wijhe werkt mee aan eierfraude

Met de ontwerpvergunning voor de pluimveehouderij aan de Erveweg 10 in Welsum faciliteert de gemeente Olst Wijhe eierfraude. Het college van B&W wil het uitloopbedrijf toestaan met 50% uit te breiden, terwijl bij het bevoegd gezag bekend is dat daarmee de voorschriften voor vrije-uitloopeieren worden overtreden.

Het college volgt de vergunningaanvraag, opgesteld door agrarisch adviseur Robert Kamphuis van Van Westreenen, waarin met geen woord wordt gerept over de eisen voor uitloopeieren. Adviseur Kamphuis heeft zich volledig blind gestaard op de overdekte uitlopen en hoe daar zoveel mogelijk kippen in te huisvesten, zonder zich te bekommeren over de vraag of er wel voldoende ruimte is in de onoverdekte uitlopen.

De ontwerpvergunning maakt de weg vrij voor het ontstaan van een van de grootste uitloopbedrijven in Europa. In combinatie met de locatie aan de Zijlweg ontstaat er aan de rand van het dorp een bedrijf met ruim 100.000 leghennen. Volgens de aanvrager – de maatschap Van der Weerd Van Triest – gaat het hier om een economische keuze: uitloopeieren brengen meer op dan gewone scharreleieren, zo staat in de bij het ontwerpbesluit gevoegde stukken.

Drie belangrijke voorwaarden voor de productie en verkoop van uitloopeieren ontbreken echter:
> op de locatie Erveweg 10 beschikt de pluimveehouder niet over voldoende grond voor de uitloop van ruim 60.000 leghennen,
> bij een dergelijke bezetting is er sprake van overlap met de uitloop aan de Zijlweg
> de stallen zijn aanzienlijk breder dan de toegestane 15 meter.

Het bedrijf voldoet daarmee niet aan de Europese wetgeving, de eisen van het kwaliteitszorgsysteem IKB-ei en die van de KAT. Worden de eieren desondanks verkocht als vrije uitloopeieren, dan is er sprake van fraude.
Lees meer
persbericht-29-nov-2016-gemeente-olst-wijhe-faciliteert-eierfraude

100.000 leghennen met vrije uitloop

In Welsum bestaan plannen voor één van de grootste pluimveebedrijven met vrije uitloop van Europa. Als de plannen doorgaan ontstaat er aan de rand van het dorp een bedrijf met in totaal 100.000 leghennen. Volgens de Europese regels moeten zij beschikken over een vrij toegankelijke uitloop van 40 ha. Dit is niet het geval.
Toch is er voor alle uitloopstallen aan de Erveweg op aanraden van agrarisch adviseur Van Westreenen door de maatschap Van der Weerd Van Triest een nieuwe vergunning aangevraagd. De hoeveelheid kippen in de stallen aan de Zijlweg blijft hetzelfde (39.900 leghennen), maar aan de Erveweg gaat het aantal omhoog van 39.900 naar 61.986 leghennen.
Het totaal aantal leghennen dat Van der Weerd in Welsum wil gaan houden is voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk groot. Nederland telt circa 160 uitloopbedrijven. Zij houden in totaal 5,1 miljoen leghennen. Dat is circa 31.000 leghennen per bedrijf.

Het college van B&W van Olst-Wijhe heeft, ondanks een negatief advies van de GGD, op 1 december 2016 een ontwerpbeschikking gepubliceerd.
De ontwerpbeschikking houdt in dat het bedrijf aan de Erveweg met 50% uitbreidt, dat de stank met 50% toeneemt en de uitstoot van fijnstof met 25%. Uit onderzoek is gebleken dat vooral pluimveehouderijen schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden.Tot ongeveer 1 kilometer afstand hebben de bewoners een verhoogd risico op longontsteking.

Inwoners van Welsum hebben achttien zienswijzen ingediend. Het college van B&W heeft nog altijd geen definitieve beschikking afgegeven.