Criteria voor vrije uitloop aangescherpt

De controlerende instantie voor alternatieve veehouderijen (KAT) heeft de criteria aangescherpt waaraan pluimveehouderijen met vrije uitloop moeten voldoen. De nieuwe criteria maken het voor het bedrijf van de maatschap Van der Weerd Van Triest steeds moeilijker om de eieren als vrije-uitloopeieren te verkopen.
Niet alleen beschikt het bedrijf in de directe omgeving van de stallen over te weinig grond voor de vrije uitloop (vereist is 4m2 per leghen =16 ha bij 40.000 leghennen en 40 ha bij 100.000 leghennen), ook mag de gehele uitloop niet meer worden bemest, terwijl het bedrijf de grond hard nodig heeft om er de mest van de koeien op uit te rijden. Bovendien moet de gehele uitloop volgens de nieuwe eisen worden afgerasterd (en niet een klein gedeelte, zoals nu het geval is) of met palen afgezet.
Volgens de nieuwe eisen, die op 1 april zijn ingegaan, moet het bedrijf de uitloop laten opmeten. Uittreksels van het kadaster volstaan niet meer. Verder moet er wekelijks in een databank worden gemeld hoeveel eieren er zijn geproduceerd. Ook dient de pluimveehouder een keer per legronde de eieren te onderzoeken op de aanwezigheid van dioxines. De nieuwe eisen moeten fraude tegengaan en dienen ook om de gezondheid van dieren en de voedselveiligheid te waarborgen.

Gemeente Olst Wijhe stuurt verzoek handhaving door naar NVWA

De gemeente Olst Wijhe heeft het verzoek van omwonenden om handhavend op te treden tegen mogelijke overtredingen door het pluimbedrijf van de maatschap Van der Weerd Van Triest doorgestuurd naar de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Het gaat volgens de gemeente om handhaving van de Meststoffenwet en daarvoor is de NVWA de aangewezen instantie.
Woordvoerder van de gemeente Philip Pasveer maakte dat gisteren bekend tijdens een zitting van de bezwaarschriftencommissie. Omwonenden hadden het  college van B&W gevraagd handhavend op te treden tegen:

  • het transport van kippenmest van de locatie Erveweg naar de locatie Zijlweg,
  • het vervoer van mest in een open mestwagen waarbij mestdeeltjes in het rond vliegen,
  • het opslaan en uitrijden van kippenmest op akkers en weilanden, waarbij grote hoeveelheden stank en stof vrijkomen.

Het verzoek van omwonenden was door het college afgewezen. Omwonenden hebben daar bezwaar tegen gemaakt. Woordvoerder Pasveer liet tijdens de zitting weten dat het college geen bevoegd gezag is voor activiteiten die buiten de inrichting plaatsvinden. De gemeente erkent wel dat er een probleem is. Hij zei: ”We achten aannemelijk dat het niet volgens de regels gebeurt”. Vandaar dat het verzoek om handhaving is doorgezonden naar de NVWA.
Omwonenden stelden dat de gemeente wel degelijk mogelijkheden heeft om handhavend op te treden. Ze wezen op de zorgplicht in het Activiteitenbesluit, waar ook het vervoer van goederen van en naar de inrichting onder valt. De ondernemer heeft de plicht daarbij overlast en verontreinigingen te voorkomen.
Omwonenden wezen er verder op dat er nog altijd illegaal mest wordt afgevoerd van de locatie Erveweg naar de locatie Zijlweg. Iets wat de gemeente al jaren oogluikend toestaat. Ook het uitmesten van de overdekte uitlopen met een loader en het overslaan van mest in open mestwagens is volgens omwonenden tegen de regels. Daarbij komen grote hoeveelheden stank en stof vrij. Deze emissies zijn niet vergund. Omwonenden hebben daar melding van gemaakt en verzocht om maatwerkvoorschriften. Volgens Pasveer heeft de gemeente deze overtreding zelf nog niet geconstateerd en is er een probleem met de bewijslast.
De bezwaarschriftencommissie komt binnen zes weken met een advies aan het college. Het college zal uiterlijk 30 mei een besluit nemen.

Toelichting op bezwaar tegen besluit om verzoek maatwerkvoorschriften en handhaving Erveweg 10

Overheid komt met maatregelen tegen fijnstof pluimvee

De landelijke overheid komt op korte termijn met maatregelen tegen de uitstoot van fijnstof door pluimveehouderijen. Dat kondigde demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam aan tijdens een debat over intensieve veehouderij in de Tweede Kamer.
”In de directe omgeving van veehouderijen wordt een verband gezien tussen de uitstoot van fijnstof en diverse gezondheidsklachten, met name longklachten” zei Van Dam, verwijzend naar het onderzoek naar Veehouderij en Gezondheid Omwonenden dat vorig jaar juli is verschenen. Vrijwel direct na publicatie van het onderzoek heeft Van Dam aangekondigd snel iets te gaan doen tegen al het fijnstof uit pluimveehouderijen. Overleg daarover met de sector is mislukt. Vandaar dat hij nu zelf met maatregelen komt.
Er tekent zich in de kamer een meerderheid af voor dergelijke maatregelen. Ook het CDA is voor: ”Het voorkomen van meer longontstekingen binnen een straal van een kilometer van pluimveehouderijen is een zeer specifiek probleem, waarvoor in mijn ogen gerichte maatregelen mogelijk zijn. Hierbij moeten we niet uit het oog verliezen dat pluimveehouders juist hebben geïnvesteerd in stalsystemen die als maatschappelijk wenselijk worden gezien. Het gaat om systemen die bijvoorbeeld vrije uitloop en scharrelen mogelijk maken, maar die helaas meer fijnstof veroorzaken”, zei CDA-kamerlid J. Geurts.

Dierenarts branchevereniging: geen uitloop in waterrijke gebieden

Dierenarts Peter Vesseur, algemeen secretaris van de branchevereniging voor pluimvee Nepluvi, ziet het liefst dat pluimveebedrijven geen gebruik maken van een onoverdekte uitloop en zeker niet in waterrijke gebieden. Hij schrijft dat vandaag op de website van De Boerderij, in reactie op het standpunt van de Dierenbescherming.

Deze organisatie wil alle pluimveebedrijven uit waterrijke gebieden weren vanwege het risico op vogelgriep. Vesseur geeft de voorkeur aan een goede spreiding van bedrijven. Gewone pluimveebedrijven hebben de afgelopen maanden bewezen dat ze, zolang ze de kippen binnen houden, het vogelgriepvirus geen kans geven. Ook zouden er extra maatregelen genomen kunnen worden om de kans op overdracht van ziekten te verminderen, zoals de aanleg van wallen en begroeiing op enige afstand van de stallen.

Het is voor de tweede keer dat vanuit de sector zelf een anti-uitloop geluid klinkt waar het gaat om bedrijven die de kippen buiten houden in gebieden waar ook veel watervogels zitten. Eerder stelde Hennie de Haan, voorzitter van de vakbond van pluimveehouders, vrije uitloop ter discussie in de buurt van open water.

Kippen in Welsum in recent verleden besmet met milde vogelgriep

In de periode 2009 tot 2014 heeft zich in de pluimveestallen van de maatschap Van der Weerd van Triest in Welsum een besmetting voorgedaan met het vogelgriepvirus. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten die in het bezit zijn van een inwoner van Welsum.

Het ging om een besmetting met een laagpathogene variant van het virus. Een laagpathogene besmetting gaat gepaard met milde verschijnselen, zoals daling van de productie van eieren. Het pluimvee hoefde niet te worden geruimd.

Pluimveebedrijven met uitloop worden vier keer per jaar onderzocht op de aanwezigheid van vogelgriep. Daarbij worden geregeld antistoffen aangetroffen. Het is bekend dat het milde vogelgriepvirus permanent in Nederland circuleert onder wilde vogels. Screening van bedrijven is noodzakelijk omdat omdat het milde (laagpathogene) virus kan veranderen in een gevaarlijke, hoogpathogene variant.

Dat een besmetting bij het bedrijf van Van der Weerd Van Triest is aangetroffen, hoeft niet te verbazen, gezien het grote aantal uitloopbedrijven dat ooit al eens een besmetting met laagpathogene vogelgriep heeft doorgemaakt. Het risico op een besmetting is sterk verhoogd bij bedrijven met veel wilde (water)vogels in de omgeving. Ook dat is bekend. Wel is het opmerkelijk dat de dierenarts van het bedrijf, Jeroen Leus, heeft verklaard dat er nog nooit vogelgriep is uitgebroken in de stallen van Van der Weerd Van Triest. Hij deed dit in een reactie op het GGD-advies over de aanvraag van een nieuwe vergunning voor de locatie Erveweg 10. Dit blijkt nu feitelijk onjuist.

De vogelgriepgegevens over het bedrijf van Van der Weerd Van Triest ondersteunen het standpunt van de GGD. Die instantie is geen voorstander van pluimveestallen met uitloop en zeker niet van uitlopen die dichtbij een uiterwaardengebied liggen en in de omgeving van een te realiseren natuurgebied in het kader van het project IJsselweide (‘Ruimte voor de rivier’). ”Dit betekent een verdere verhoging van het risico van infectieziekten”, aldus de GGD in het advies over het pluimveebedrijf van Van der Weerd Van Triest in Welsum.

 

Illegale afvoer van mest duurt voort

Aan de jarenlange illegale afvoer van kippenmest van Erveweg 10 naar Zijlweg 29 lijkt een einde te zijn gekomen. Lijkt. Bij twee van de drie stallen aan de Erveweg staan nu containers waarin de mest op legale wijze naar elders kan worden vervoerd. Bij een van de stallen staat echter nog steeds een mestwagen waarmee mest naar de Zijlweg wordt overgebracht.

”Transport en opslag van mest naar en op een ander bedrijf dan de inrichting aan de Erveweg 10 valt niet onder de regels die op dit bedrijf gelden”, zo heeft de gemeente Olst Wijhe in een brief op 21 februari 2017 aan omwonenden laten weten. Niettemin gaat de maatschap Van der Weerd van Triest door met deze illegale praktijken. De gemeente doet niets. Op 11 april is er een zitting van de bezwarenadviescommissie van de gemeente Olst Wijhe. Dit naar aanleiding van het bezwaar dat omwonenden hebben gemaakt, onder meer tegen het besluit van het college van B&W om niet handhavend op te treden.
Als het om opslag van mest gaat, gelden op de Zijlweg dezelfde regels als op de Erveweg: de mest mag maximaal 14 dagen in een afgedekte container worden opgeslagen. De container moet zijn afgedekt om extra uitstoot van ammoniak te voorkomen.