GGD adviseert maatregelen pluimveehouderijen

GGDGHOR, de koepelorganisatie van alle GGD’en in Nederland, adviseert gemeenten nu al maatregelen te nemen om de gezondheidsrisico’s rond pluimveehouderijen te verminderen. Het terugdringen van de uitstoot van stof en resten van bacteriën, kan schade aan de gezondheid van omwonenden beperken.

GGDGHOR doet deze aanbeveling na de publicatie van het aanvullende VGO-onderzoek op 16 juni. Het onderzoek bevestigt dat mensen in de buurt van pluimveehouderijen een verhoogde kans hebben op longontsteking.

GGDGHOR wijst erop dat de Tweede Kamer op 1 juni een brief van de staatssecretarissen van EZ, I&M en VWS heeft ontvangen, met daarin een pakket van maatregelen om de luchtkwaliteit rond pluimveebedrijven te verbeteren.
Om inzicht te krijgen in effectieve bronmaatregelen, dient nader onderzoek uitgevoerd te worden. GGD GHOR Nederland vindt het raadzaam nu al maatregelen te nemen.

Op dit moment vragen meerdere gemeenten hun regionale GGD om een advies op maat, waarbij de gezondheidsrisico’s inzichtelijk gemaakt worden in relatie tot bijvoorbeeld de afstand tot veehouderijen, bewonersaantallen en andere activiteiten. Zo’n GGD-advies draagt bij aan een afgewogen en transparant besluit dat de bestuurders dienen te nemen en waarbij aan de bescherming van de gezondheid van mensen een groot belang wordt gehecht, aldus GGDGHOR.
Klik hier voor oproep GGDGHOR

Overleg Olst Wijhe en GGD IJsselland
Voor de uitbreiding van het pluimveebedrijf aan de Erveweg 10 met 50% meer kippen, waarbij de uitstoot van fijnstof toeneemt met ruim 25%, is op dit moment nog overleg gaande tussen gemeente Olst Wijhe en GGD IJsselland. De gemeente heeft in december 2016 een ontwerpbeschikking afgegeven. Een definitieve beschikking laat nog op zich wachten.

Gemeente meer tijd nodig voor besluit over handhaving

De gemeente Olst Wijhe heeft meer tijd nodig om een besluit te nemen over handhaving van een aantasting van de milieuveiligheid door het pluimveebedrijf aan de Erveweg. Omwonenden hadden gevraagd om maatregelen tegen allerlei activiteiten waarbij grote hoeveelheden stof en stank vrijkomen. Ook willen ze dat er iets wordt gedaan aan het onzorgvuldig vervoeren van pluimveemest over de openbare weg. Tevens dient er in hun ogen een eind te komen aan de afvoer van mest van de Erveweg naar de Zijlweg.

Aanvankelijk had het college het verzoek afgewezen. Omwonenden maakten bezwaar tegen dat besluit. Onlangs heeft de commissie voor de bezwaarschriften een advies uitgebracht aan het college. Het is nog niet bekend wat de inhoud is van dat advies. Het college heeft omwonenden meegedeeld dat de beslistermijn is verlengd tot 8 augustus.
Aangezien de overtredingen voortduren en zich inmiddels hebben uitgebreid, zullen omwonenden op korte termijn de nieuw geconstateerde feiten indien mogelijk inbrengen in de lopende procedure.

Zie nieuw bericht: Gemeente moet scherper en vaker toezien op overtredingen Erveweg 10

Nieuw onderzoek bevestigt schadelijk effect pluimveehouderijen

Nieuw onderzoek bevestigt dat omwonenden van pluimveehouderijen een verhoogd risico hebben op een longontsteking. Eerder was dit al vastgesteld, maar een nadere analyse van de onderzoeksgegevens toont dit nog eens aan.

In het meest recente rapport van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat dat zich in het gebied rond pluimveehouderijen 7,2% meer longontstekingen voordoen. ”Er zijn sterke aanwijzingen dat fijnstof en componenten ervan mensen gevoeliger maken voor luchtweginfecties. Specifieke ziekteverwekkers afkomstig van dieren kunnen echter niet worden uitgesloten”, aldus het rapport.

Endotoxinen
Uit luchtmetingen in de woonomgeving blijkt dat de concentratie van zogeheten endotoxinen (resten van bacteriën) in de lucht toeneemt, naarmate de afstand tot een veehouderij kleiner wordt of het aantal veehouderijen in een gebied (de dichtheid) groter wordt. ”Endotoxine was in de meeste gevallen goed te meten en liet een duidelijk afstandspatroon zien: een lage concentratie bovenwinds, sterk verhoogde concentraties in de stallen en een afname met de afstand benedenwinds. De hoogste concentraties werden benedenwinds van de leghennenstallen gemeten. Op afstanden tot 100 meter waren de concentraties meestal nog steeds hoger dan die op de bovenwindse locatie.”

Levende en dode bacteriën
Er is ook nader onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van levende en dode bacteriën in de omgeving van onder andere pluimveehouderijen. Daaruit blijkt dat bij pluimveehouderijen na 200 meter nog een duidelijk hogere concentratie waarneembaar is, zowel voor E. coli als voor Staphylococcus spp. Daarnaast zijn ook verschillende buitenluchtmonsters getest op de aanwezigheid van Campylobacter coli en Campylobacter jejuni. Nabij pluimveehouderijen werd DNA van deze ziekteverwekkers waargenomen.

Geitenhouderijen
Ook rond geitenbedrijven is een verhoogd risico op longontsteking. Hiernaar wordt nog nader onderzoek gedaan.  Het rapport is volgens staatssecretaris Van Dam een ”zorgelijk signaal”, zo laat hij de Tweede Kamer weten. Het is van belang, aldus Van Dam, dat gemeenten en provincies hiermee rekening houden bij besluiten over bestemmingsplannen en vergunningen.

Zie verder het rapport van het RIVM
veehouderij-en-gezondheid-omwonenden-aanvullende-studies

Van der Weerd moet geluidmaatregelen treffen

Het pluimveebedrijf Van der Weerd Van Triest uit Welsum moet iets doen aan de geluidsoverlast die de ventilatoren van de stallen aan de Erveweg veroorzaken. De kippenboer krijgt van de rechter tot 21 juli de tijd. Volgens de rechter staat buiten kijf dat de geluidnormen bij omwonenden (Erveweg 9) worden overschreden. De gemeente wil terecht handhavend optreden, maar de termijn die daarvoor was gesteld – voor 1 juni moest het klaar zijn, anders volgde er een boete – vindt bestuursrechter W.J.B. Cornelissen te kort. Daarom heeft hij het dwangsombesluit van de gemeente met twee maanden geschorst.
Tijdens de zitting van de bestuursrechter deze week in Zwolle, gaf Van der Weerd aan dat hij al bezig is maatregelen te treffen. Zo is er in een van de stallen voor de ventilatoren een frequentieregelaar geïnstalleerd en de regelaar voor een andere stal is onderweg. Met deze regelaars zou de overschrijding van de geluidnormen bij het pand Erveweg 9 tot het verleden moeten behoren. De rechter veroordeelt de gemeente vanwege een te krap gestelde termijn, tot het betalen van de griffierechten en de rechtsbijstand van Van der Weerd.
Uitspraak bestuursrechter dwangsom geluid

Schadelijk stof verspreidt zich over Welsum

Vanuit de kippenschuren aan de Erveweg komen nog altijd grote hoeveelheden schadelijk stof vrij. Dit stof bevat kleine mestdeeltjes waarin zich resten van bacteriën bevinden. Vanmorgen ontstond er bij het afdraaien van de mest een stofwolk die zich met een noordwesten wind over het dorp Welsum verspreidde.
Omwonenden hebben het college van B&W van Olst Wijhe al eerder gevraagd maatwerkvoorschriften op te leggen, zodat er een einde kan komen aan deze niet vergunde uitstoot van stof en endotoxinen. Dat verzoek betrof het overladen van mest op het terrein van het bedrijf, waarbij eveneens grote hoeveelheden stof en endotoxinen vrijkomen. Een besluit van het college wordt binnenkort verwacht. Omwonenden zullen het college vragen ook maatwerkvoorschriften voor het afdraaien van mest op te leggen. De mest wordt vanuit de drie schuren twee keer per week afgedraaid. Andere pluimveebedrijven maken daarbij gebruik van kokers, die ervoor zorgen dat mestdeeltjes niet kunnen verwaaien.

Het stof dat zich vanuit de kippenschuren in grote hoeveelheden in de omgeving verspreidt, is schadelijk voor de volksgezondheid. De endotoxinen in het stof zijn resten van bacteriën die longklachten kunnen veroorzaken.

Kippenboer naar rechter vanwege boete geluidsoverlast

Kippenboer Van der Weerd Van Triest uit Welsum is naar de rechter gestapt om onder de boete uit te komen die de gemeente hem heeft opgelegd voor het overtreden van de geluidsnormen.  De gemeente Olst Wijhe heeft de boete opgelegd nadat geluidmetingen hadden aangetoond dat het bedrijf aan de Erveweg 10 de normen overschrijdt. Omwonenden ondervinden al jaren geluidsoverlast van de ventilatoren. Diverse metingen hebben een overschrijding van de normen aangetoond. Eerder heeft de kippenboer kokers bovenop de ventilatoren geplaatst, maar uit geluidmetingen blijkt dat die niet helpen. Volgens Van der Weerd Van Triest zijn de metingen niet correct uitgevoerd en daarom stapt hij nu naar de rechter. Hij heeft gevraagd om een vernietiging van het dwangsombesluit. Dit besluit is voorlopig opgeschort, totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan.
Er staat voor de kippenboer meer op het spel dan alleen de dwangsom. Hij heeft een nieuwe vergunning aangevraagd voor ruim 60.000 kippen in plaats van de 39.900 die hij nu heeft. De aanvraag gaat vergezeld van een akoestisch onderzoek, waarin wordt gesteld dat het bedrijf voldoet aan de geluidsnormen. Erg aannemelijk is dat niet, aangezien er met 60.000 kippen harder geventileerd zal moeten worden en de normen verder overschreden zullen worden.