Pluimveehouderij Erveweg ondergaat hercontrole IKB-voorschriften

Het bedrijf van Van der Weerd aan de Erveweg 10 ondergaat op dit moment een hercontrole, nadat is geconstateerd dat het niet voldoet aan de IKB-voorschriften.

Belangrijkste onderdeel van de bedrijfsvoering dat moet worden hersteld, is de uitloop van de kippen. De leghennen hebben buiten veel te weinig vierkante meters tot hun beschikking. De naar schatting 30.000-35.000 leghennen die op dit moment in de stallen aan de Erveweg verblijven, moeten het doen met circa 2,5 hectare, terwijl een uitloop van twaalf tot veertien hectare is voorgeschreven (4m2 per leghen). Zolang dit niet in orde is, kunnen de eieren niet worden verkocht als vrije-uitloop-eieren.

Belangrijke blokkade vormt het kavelpad van VOF Lammers dat langs het bedrijf aan de zuidzijde loopt. De kippen kunnen dit pad niet oversteken om zo bij het perceel aan de overkant van het kavelpad te komen.

Ook het bedrijf aan de Zijlweg had al eens te maken met een schorsing van de IKB-erkenning. Het bedrijf van Van der Weerd is inmiddels gesplitst in de locatie Zijlweg op naam van de maatschap Van der Weerd-Van Triest en de locatie Erveweg op naam van J.Z. van der Weerd. Zo heeft een IKB-schorsing van de ene locatie geen gevolgen voor de andere locatie. Dat geldt ook voor eventuele andere maatregelen die door de overheid worden opgelegd. Denk aan de afvoer van mest. Mest van de Erveweg mag niet meer worden opgeslagen aan de Zijlweg.

IKB staat voor Integraal Keten Beheer. Deelname aan dit systeem is vrijwillig, maar wel van groot belang voor de afzet van eieren. Een bedrijf dat IKB-gecertificeerd is, geeft garanties over de manier van produceren, kwaliteit en herkomst. De Nederlandse supermarkten stellen deelname aan IKB-ei als inkoopvoorwaarde. Om aan IKB-ei te kunnen deelnemen, moeten bedrijven aan een groot aantal voorschriften voldoen.

Door de fipronil-crisis is er veel kritiek gekomen op IKB-ei. Controleurs zouden onvoldoende hebben toegezien op de activiteiten van het bedrijf Chickfriend dat illegale middelen heeft gebruikt bij de bestrijding van bloedluis.

Gemeente moet scherper en vaker toezien op overtredingen Erveweg 10

De gemeente Olst Wijhe moet scherper en vaker toezien op overtredingen van pluimveehouderij Van der Weerd aan de Erveweg 10 in Welsum. Dat adviseert de bezwarenadviescommissie. De gemeente moet ook via maatwerkvoorschriften een afdekplicht opleggen voor de kiepwagen waarin mest vanuit de stallen wordt opgevangen.

De commissie is van mening dat bij het uitmesten van stallen met een loader sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift. De gemeente heeft de bevoegdheid handhavend op te treden of een besluit te nemen waardoor de overlast weggenomen kan worden. De gemeente kan daartoe een maatwerkvoorschrift opleggen ter bescherming van de gezondheid van omwonenden. Daarvoor is het wel noodzakelijk, aldus de commissie, dat de gemeente de overtreding zelf constateert.
De commissie heeft het advies uitgebracht nadat omwonenden een verzoek om handhaving c.q. maatwerkvoorschriften hadden ingediend om overlast vanuit het bedrijf te beperken. Het college van B&W had dit verzoek afgewezen. Tegen dat besluit hebben omwonenden bezwaar gemaakt.

Afvoer van mest van Erveweg naar Zijlweg
Een van de overtredingen waartegen de gemeente in de ogen van omwonenden handhavend zou moeten optreden – het afvoeren van mest van de locatie Erveweg naar locatie Zijlweg – is volgens de adviseur van Van der Weerd inmiddels ongedaan gemaakt: er wordt geen mest meer afgevoerd van de Erveweg naar de Zijlweg. Voor klachten over het transporteren van mest over de openbare weg, verwijst de commissie omwonenden naar de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Emails van omwonenden over deze kwestie zouden door de gemeente zijn doorgestuurd naar deze controlerende instantie.
Vreemd genoeg concludeert het college van B&W dat alle punten van omwonenden ongegrond zijn verklaard. Omwonenden hebben zes weken de tijd om tegen het besluit van het college in beroep te gaan.