Voorlopig geen vergunning voor 60.000 leghennen aan Erveweg

Het ziet er naar uit dat er voorlopig geen milieuvergunning komt voor de uitbreiding van het pluimveebedrijf aan de Erveweg naar ruim 60.000 leghennen. De gemeente Olst Wijhe heeft een besluit uitgesteld. Het wachten is op een uitspraak van de Raad in een beroepszaak tegen de door de provincie Overijssel verleende vergunning voor de Natuurbeschermingswet (NB-wet).

Het bedrijf heeft voor de uitbreiding twee vergunningen nodig: een milieuvergunning van de gemeente en een NB-wet vergunning van de provincie. Deze NB-wet vergunning dient als basis voor een zogeheten Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) die door de provincie moet worden afgegeven. Als er geen NB-wet vergunning is dan kan er ook geen VVGB worden verleend.
Een van de bezwaarmakers tegen de ontwerp-milieuvergunning had de gemeente gevraagd waar het definitieve besluit over de milieuvergunning voor pluimveehouder J. van der Weerd blijft. Het is inmiddels ruim negen maanden geleden dat inwoners van Welsum achttien zienswijzen tegen de ontwerp-milieuvergunning van het college van B&W hebben ingediend. De bezwaarmaker kreeg te horen dat de gemeente wacht op de uitspraak van de Raad van State over de verleende NB-wet vergunning.

Beroep
De zitting bij de Raad van State was op 17 oktober. Daar diende het beroep van Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu. Beide organisaties vechten de verleende NB-wet vergunning aan. Bij deze wet gaat het om de beoordeling van de ammoniakemissies en het effect daarvan op natuurgebieden. De provincie heeft volgens MOB en Leefmilieu die effecten niet op de juiste wijze berekend. Daarnaast was beroep aangetekend omdat bij de verleende vergunning gebruik is gemaakt van het Programma Akkoord Stikstof (PAS) en dit PAS zou in strijd zijn met de Europese Habitatrichtlijn. Dit laatste – principiële – punt is onderdeel van een dossier dat door de Raad van State is voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Staatsraad mevrouw mr. R. Uylenburg zei op 17 oktober het oordeel van het Hof van Justitie af te wachten, maar het beroep op andere punten alvast in behandeling te nemen. Tijdens de zitting liet ze weten dat ze die punten wellicht voorlegt aan de Stichting Advies Bestuursrechtspraak (StAB). Ze hield daarbij twee mogelijkheden open: de Natuurbeschermingswet vergunning wordt vernietigd omdat de bezwaren van MOB en Leefmilieu gegrond zijn, of de bezwaren worden ongegrond verklaard, maar dan nog wordt de NB-wet vergunning niet automatisch in standgehouden, maar aangehouden. Het wachten is dan op het arrest van het Hof van Justitie, waarna de Raad van State een uitspraak zal doen over de juridische houdbaarheid van het PAS.

Het kan kortom nog wel even duren voordat er een definitieve en onherroepelijke NB-wet vergunning en een definitieve milieuvergunning ligt.