Meerderheid raad Olst Wijhe wil geen bindend GGD-advies

Een meerderheid van de gemeenteraad van Olst Wijhe voelt niets voor een bindend GGD-advies bij de vestiging of uitbreiding van veehouderijen. PvdA en D66 hadden daar in een amendement om gevraagd.

Met de stemmen van het CDA, Gemeente Belangen Olst-Wijhe, VVD en Olst-Wijhe Nieuw Liberaal tegen werd het amendement verworpen. PvdA en D66 zijn zwaar teleurgesteld. “Volksgezondheid kan in onze ogen nooit van ondergeschikt belang zijn, ook niet als er grote economische belangen mee gemoeid zijn. Dit valt echt niet uit te leggen. Een gezondheidsadvies mag je nooit en te nimmer negeren”, stelt PvdA-raadslid René Leber in een reactie. Leber kondigt aan dat de PvdA hier een item van gaat maken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Dat de collegepartijen in Olst Wijhe als het erop aan komt geen boodschap hebben aan een GGD-advies, blijkt uit het ontwerpbesluit van B&W over de uitbreiding van het bedrijf van Van der Weerd aan de Erveweg 10. Hoewel er een negatief GGD-advies ligt, geeft het college hier op essentiële punten geen gehoor aan.

De GGD IJsselland adviseert maatregelen te treffen zodat de emissies van geur, ammoniak en fijnstof zo ver mogelijk worden beperkt. In plaats van omlaag, gaan de emissies omhoog. In een besluit of er al dan niet een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld, maakt het college zich er met een Jantje van Leiden vanaf. Het college verschuilt zich achter een opmerking van het agrarisch adviesbureau Van Westreenen: ”Er worden warmtewisselaars geplaatst die de uitstoot van fijnstof verminderen.” Verzuimd wordt te vermelden dat ondanks deze reductie de uitstoot fors (cira 20%) toeneemt.

Omwonenden vragen om heropening procedure uitbreiding Erveweg 10

Omwonenden van het pluimveebedrijf aan Erveweg 10 in Welsum hebben het college van B&W van de gemeente Olst Wijhe gevraagd om heropening van de procedure over de vergunningaanvraag. Vlak voor de kerst ontvingen zij bericht dat het college een milieueffectrapport (MER) over de uitbreiding van het bedrijf niet nodig acht.

Een jaar geleden publiceerde de gemeente een zogeheten ontwerpbesluit over de uitbreiding van 39.900 naar ruim 60.000 leghennen. Daarop konden zienswijzen worden ingediend. In totaal zijn er 18 zienswijzen en 700 vragen bij de gemeente binnen gekomen.

Het college heeft nog altijd geen definitieve beschikking afgegeven voor uitbreiding van het bedrijf. In de tussentijd kwam er een wetswijziging. Deze houdt in dat de gemeente moet beoordelen of er een MER-rapport nodig is. Deze verplichting geldt ook voor lopende procedures.

Pluimveehouder J.Z. van der Weerd heeft daarom op 2 november een ”aanmeldnotitie” ingediend. Op 19 december besloot het college, op grond van een advies van de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) IJsselland, dat een MER-rapport niet nodig is. Direct omwonenden zijn hiervan op de hoogte gebracht. Voor zover bekend hebben de andere indieners van zienswijzen hierover nog geen bericht ontvangen. Ook is onduidelijk wanneer het college het besluit ter inzage legt. Ter inzage legging is verplicht. Het besluit van het college dient onderdeel te zijn van de procedure waarin zienswijzen kunnen worden ingediend.

Nu de termijn van zienswijzen inmiddels ruimschoots is verstreken (die liep af op 14 januari 2017), hebben omwonenden verzocht om heropening van de procedure, zodat ze in staat worden gesteld eventueel zienswijzen in te dienen over het nieuw ingebrachte besluit. Dit besluit bevat immers nieuwe gegevens, zo blijkt uit het advies van de RUD. Deze heeft allerlei nieuwe berekeningen uitgevoerd die moeten aantonen dat de effecten op milieu en leefomgeving wel meevallen. Omwonenden hebben alle gegevens die ten grondslag liggen aan het besluit van college opgevraagd.

Dwangsom op teveel kippen blijft in stand

Kippenboer Jan van der Weerd uit Welsum hangt niet alleen een dwangsom voor de overschrijding van de geluidnormen boven het hoofd, maar ook een dwangsom voor de overschrijding van het aantal kippen in de stallen aan Erveweg 10.

De dwangsom vanwege de overschrijding van het aantal kippen, dateert van begin 2016. De gemeente is niet van plan deze in te trekken, zo is Van der Weerd meegedeeld. Elke overschrijding van het vergunde aantal kippen (39.900) komt hem op een boete van €10.000 per keer te staan, met een maximum van €50.000.
Sinds de dwangsom is ingesteld, voldoet het bedrijf weliswaar aan de regels, maar dat is wel eens anders geweest. Er is volgens de gemeente sprake van ”een geschiedenis” van het houden van meer dieren dan vergund. Concreet noemt de gemeente overschrijdingen in 2013 (2x) en in 2015. Vanwege deze ”geschiedenis” en de kans op herhaling is het volgens de gemeente noodzakelijk dat de dwangsom in stand blijft.

Voor het bericht over de dwangsom geluid, klik hier

Kippenboer Van der Weerd hangt nog altijd dwangsom boven het hoofd

Kippenboer Van der Weerd in Welsum hangt nog altijd een dwangsom voor geluidsoverlast boven het hoofd. Wat de gemeente Olst-Wijhe betreft blijft dat zo. De dwangsom dient om nieuwe overschrijdingen van de geluidsnormen door het bedrijf aan de Erveweg te voorkomen.

Van der Weerd heeft bezwaar gemaakt tegen het dwangsombesluit van de gemeente. Op 19 december was er een hoorzitting bij de bezwarenadviescommissie, waar Van der Weerd zijn bezwaar kort heeft toegelicht. Hij vindt dat de geluidmetingen niet deugen, waarop de dwangsom is gebaseerd. De commissie komt binnenkort met een advies aan het college van B&W.
Afgelopen zomer heeft Van der Weerd maatregelen getroffen om een einde te maken aan ruim vijf jaar geluidsoverlast, veroorzaakt door de ventilatoren op 2 van de 3 stallen.
In al die jaren is met diverse metingen aangetoond dat de geluidnormen ’s avonds en ’s nachts werden overschreden. Een geluidmeting in augustus 2017 in opdracht van de gemeente toonde aan dat voor het eerst sinds jaren het geluid net onder de norm bleef. Het verschil met het vergunde aantal decibels was echter zo gering dat een nieuwe overschrijding van de normen niet kan worden uitgesloten, aldus de gemeente. Daarom houdt de gemeente de dwangsom in stand, voor het geval dat. Mocht er een nieuwe overtreding worden geconstateerd, dan kost dat kippenboer Van der Weerd €2500 per week, met een maximum van €25.000.

Update
De bezwarenadviescommissie van de gemeente heeft op 9 januari 2018 een advies uitgebracht. De commissie kan zich vinden in de overwegingen van de gemeente om de last onder dwangsom voorlopig in stand te houden.