Hoe staat het ervoor met het grootste uitloopbedrijf van Europa?

In Welsum zou een van de grootste uitloopbedrijf van Europa komen, met 40.000 leghennen aan de Zijlweg en ruim 60.000 leghennen aan de Erveweg.
Hoe staat het er nu voor?
Een overzicht.

Kippenboer Jan van der Weerd uit Welsum kan zijn plannen voor een uitloopbedrijf met meer dan 100.000 leghennen voorlopig niet realiseren. Omwonenden, de Vereniging Leefmilieu en Mobilisation for the Environment hebben daar een stokje voor gestoken.

Van der Weerd heeft voor de locatie Zijlweg al een natuurbeschermingswetvergunning maar voor de ruim 60.000 leghennen aan de Erveweg is de vergunning nog in procedure. De in 2016 verleende vergunning is door de Raad van State op 10 oktober 2018 vernietigd. Van der Weerd heeft direct na de uitspraak van de Raad van State een nieuwe natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd. Het blijkt te gaan om een oude aanvraag, die opnieuw is ingediend. De provincie heeft de aanvraag op 18 december 2018 gehonoreerd, maar ook dit besluit zal geen stand houden aangezien de provincie bij het besluit geen rekening heeft gehouden met de uitspraak van de Raad van State.

De kippenboer beschikt inmiddels wel over een omgevingsvergunning voor uitbreiding van 40.000 naar ruim 60.000 leghennen, maar ook deze is nog niet onherroepelijk. Tegen de vergunning is door omwonenden, de Vereniging Leefmilieu en Mobilisation for the Environment beroep aangetekend. Te verwachten valt dat ook deze omgevingsvergunning sneuvelt, aangezien de effecten van de uitbreiding op de natuurwaarden van de IJsseluiterwaarden niet juist zijn berekend.

Niet alleen de natuur speelt Van der Weerd parten. Ook op een ander onderdeel is de verleende omgevingsvergunning ontoereikend om zijn plannen te realiseren. Wil Van der Weerd de locatie aan de Erveweg uitbreiden van 40.000 naar ruim 60.000 leghennen met vrije uitloop, dan zal hij een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten indienen. In de verleende omgevingsvergunning is namelijk geen plaats voor ruim 60.000 uitloopkippen. De grens van de inrichting is op de tekeningen zo aangegeven dat er niet meer dan 10.000 vrije uitloopkippen gehouden kunnen worden.

Het beroep tegen de omgevingsvergunning is door omwonenden, de Vereniging Leefmilieu en Mobilisation for the Environment ingesteld bij de bestuursrechter in Zwolle. Daarbij is ook aandacht gevraagd voor de effecten van het bedrijf op de volksgezondheid en het voorkomen van geluidsoverlast.
Het wachten is nu op een zitting waarin alle partijen door de rechter worden gehoord.

Vergunningverlening aan boeren rond Natura 2000 gebieden ligt stil

De recente uitspraak van het Hof van Justitie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) betekent dat de vergunningverlening aan boeren rondom Natura 2000-gebieden waarschijnlijk een tijd stil ligt. Dit schrijft Jacomien Voorhorst op de website van Nieuwe Oogst.

Voorhorst heeft Rob van Woerden gesproken, juridisch adviseur ruimtelijke ordening en milieu van Rombou. Hij verwacht dat er voorlopig geen natuurbeschermingsvergunningen meer worden verleend voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken.

De uitspraak van het Hof van Justitie, waarnaar Voorhorst verwijst, heeft ook gevolgen voor het kippenbedrijf van Jan van der Weerd aan de Erveweg 10 in Welsum. Zijn natuurbeschermingsvergunning voor uitbreiding van het bedrijf, was al eerder op andere gronden door de Raad van State vernietigd. 

De uitspraak van het Hof van Justitie over het PAS leidt ertoe dat het voorlopig geen zin heeft een nieuwe aanvraag in te dienen voor uitbreiding van het bedrijf aan de Erveweg. Uitbreiding van het bedrijf heeft gevolgen voor de natuur in de uiterwaarden van de IJssel. De Raad van State moet op basis van de uitspraak van het Europese Hof eerst nog een eindoordeel vellen over de toepassing van het PAS. Zoals het PAS nu wordt toegepast is het in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. Er moet een betere wetenschappelijke onderbouwing komen.

LAATSTE NIEUWS d.d. 21 november 2018: Volgens landbouwminister Carola Schouten kunnen er nog steeds natuurbeschermingswet-vergunningen worden verleend. Maar dat geldt alleen voor gebieden waar nog ontwikkelingsruimte over is. Daar waar die ruimte op is, worden geen vergunningen meer verleend die een beroep doen op ontwikkelingsruimte.
Uit een lijst van het PAS op BIJ12.nl blijkt dat dit het geval is in het Natura 2000 gebied Rijntakken, waartoe de IJsseluiterwaarden behoren. Daar is de ontwikkelingsruimte inmiddels volledig benut.