GGD: voldoende argumenten voor toepassen voorzorgsbeginsel

Volgens GGD IJsselland zijn er voldoende argumenten om bij de beoordeling van de uitbreidingsplannen van pluimveehouder Van der Weerd aan de Erveweg het voorzorgsbeginsel toe te passen. De gemeente kan de vergunning weigeren of aanvullende eisen stellen.

Met aanvullende eisen kan voorkomen worden dat het bedrijf meer stof, ammoniak en geur uitstoot dan nu het geval is. Zoals bekend zou de uitstoot met de nieuwe vergunning voor 50% meer dieren aanzienlijk toenemen.

De GGD heeft op verzoek van het college van B&W op 10 juli 2017 een aanvullend advies uitgebracht. Het advies is op verzoek van omwonenden openbaar gemaakt. Het gaat zeer uitgebreid in op de vraag of omwonenden een gezondheidsrisico lopen. Volgens de GGD is dat risico zeker aanwezig.

”Met name de bevinding van een verhoogd risico op longontsteking van 11% door een individueel bedrijf bij omwonenden van pluimveebedrijven is in wetenschappelijke zin relevant en evident, hoewel het oorzakelijk verband niet volledig vaststaat. Wel laten meerdere onderzoeken dezelfde verbanden zien”, aldus de GGD. De GGD stelt dat dit statistisch verband geldt voor alle pluimveebedrijven in Nederland en daarom ook voor de onderhavige vergunningaanvraag In Welsum.
GGD Advies 10-07-2017

Volgens Infomil (de website van de overheid met uitleg over de wet- en regelgeving) is het ter bescherming tegen endotoxinen mogelijk om het voorzorgbeginsel toe te passen. Voor endotoxinen – resten van bacteriën in stof uit pluimveehouderijen – gelden nog geen normen. ”Het bevoegd gezag kan via voorzorg voor endotoxinen maatwerkvoorschriften stellen of voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning milieu. Leiden voorschriften onvoldoende tot het voorkómen of beperken van de risico’s door endotoxinen? Dan lijkt weigeren van de omgevingsvergunning milieu juridisch gezien weliswaar mogelijk. Maar er moeten zeer zwaarwegende redenen zijn om hiertoe over te gaan, gezien de gevolgen van weigering voor de aanvrager en de onzekerheid van de risico’s. Uiteindelijk is het oordeel van de rechter bepalend”, aldus Infomil.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *