Illegale uitstoot van stof en endotoxinen aan de Erveweg 10

Het bedrijf van de maatschap Van der Weerd Van Triest aan de Erveweg in Welsum stoot meer stof uit dan is vergund. Met dat stof worden endotoxinen in de omgeving verspreid. Deze zijn schadelijk voor de gezondheid van omwonenden.

De illegale emissies komen vrij bij het uitmesten van de stallen. De stallen worden niet alleen aan het einde van een legronde uitgemest, maar ook tussentijds. Met behulp van loaders wordt de vloer van de overdekte uitlopen geregeld ontdaan van strooisel met mestresten.  Daarbij komt een grote hoeveelheid stof, ammoniak en stank vrij. Op het stof liften endotoxinen mee. Dat zijn resten van bacteriën. Omwonenden van veehouderijen hebben door de blootstelling aan stof en endotoxinen aantoonbaar meer risico op longontsteking.

Verzoek om maatwerkvoorschriften en verzoek om handhaving
De ”emissies” ten gevolge van het het uitmesten van de stallen, zijn niet vergund. Volgens de vergunning vinden alle emissies plaats via de ventilatoren. De mest dient te worden afgevoerd via mestbanden en afgesloten containers. De fijnstofemissie ten gevolge van het verwijderen van mest en het overslaan van deze mest in een open mestwagen is niet opgenomen in de omgevingsvergunning beperkte milieutoets d.d. 28 juni 2013, aldus de omwonenden. De vergunde fijnstofemissie van 2.593.500 gr/jr. wordt met de activiteit overschreden. De geuremissie is niet opgenomen in de V-stacks berekeningen.

Omwonenden hebben de gemeente Olst Wijhe in eerste instantie verzocht om maatwerkvoorschriften voor het verwijderen van strooisel en mest uit de stallen. Daarbij hebben zij gevraagd om maatregelen zodat schadelijke stoffen niet in de leefomgeving terecht kunnen komen.
De gemeente heeft dat verzoek afgewezen omdat het om een niet vergunde activiteit gaat. Vervolgens hebben omwonenden verzocht om handhaving. Ook dat verzoek is afgewezen. Bij de beoordeling van het handhavingsverzoek stelt de gemeente vast dat de activiteit wel vergund is.

Bezwaar
Omwonenden hebben tegen beide besluiten bezwaar gemaakt: ”Als het op maatwerkvoorschriften aankomt, zegt het college dat deze niet kunnen worden opgelegd voor activiteiten die niet vergund zijn en als het op handhaven aankomt, zegt het college dat de activiteiten wel vergund zijn. Door besluiten te nemen die met elkaar in tegenspraak zijn, creëert het college een patstelling waarbij een illegale situatie in stand wordt gehouden, met alle negatieve effecten voor de omgeving van dien.”
In hun handhavingsverzoek hebben omwonenden ook gevraagd een einde te maken aan de illegale afvoer van mest van de Erveweg naar de Zijlweg. Ook dat verzoek is afgewezen en ook tegen dat besluit hebben omwonenden bezwaar gemaakt.
Het is nu aan de bezwarenadviescommissie van de gemeente Olst Wijhe om het college hierover te adviseren.
Op onderstaande video is goed te zien hoeveel stof er vrijkomt bij het uitmesten van de stallen aan de Erveweg in Welsum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *