Omwonenden vragen om heropening procedure uitbreiding Erveweg 10

Omwonenden van het pluimveebedrijf aan Erveweg 10 in Welsum hebben het college van B&W van de gemeente Olst Wijhe gevraagd om heropening van de procedure over de vergunningaanvraag. Vlak voor de kerst ontvingen zij bericht dat het college een milieueffectrapport (MER) over de uitbreiding van het bedrijf niet nodig acht.

Een jaar geleden publiceerde de gemeente een zogeheten ontwerpbesluit over de uitbreiding van 39.900 naar ruim 60.000 leghennen. Daarop konden zienswijzen worden ingediend. In totaal zijn er 18 zienswijzen en 700 vragen bij de gemeente binnen gekomen.

Het college heeft nog altijd geen definitieve beschikking afgegeven voor uitbreiding van het bedrijf. In de tussentijd kwam er een wetswijziging. Deze houdt in dat de gemeente moet beoordelen of er een MER-rapport nodig is. Deze verplichting geldt ook voor lopende procedures.

Pluimveehouder J.Z. van der Weerd heeft daarom op 2 november een ”aanmeldnotitie” ingediend. Op 19 december besloot het college, op grond van een advies van de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) IJsselland, dat een MER-rapport niet nodig is. Direct omwonenden zijn hiervan op de hoogte gebracht. Voor zover bekend hebben de andere indieners van zienswijzen hierover nog geen bericht ontvangen. Ook is onduidelijk wanneer het college het besluit ter inzage legt. Ter inzage legging is verplicht. Het besluit van het college dient onderdeel te zijn van de procedure waarin zienswijzen kunnen worden ingediend.

Nu de termijn van zienswijzen inmiddels ruimschoots is verstreken (die liep af op 14 januari 2017), hebben omwonenden verzocht om heropening van de procedure, zodat ze in staat worden gesteld eventueel zienswijzen in te dienen over het nieuw ingebrachte besluit. Dit besluit bevat immers nieuwe gegevens, zo blijkt uit het advies van de RUD. Deze heeft allerlei nieuwe berekeningen uitgevoerd die moeten aantonen dat de effecten op milieu en leefomgeving wel meevallen. Omwonenden hebben alle gegevens die ten grondslag liggen aan het besluit van college opgevraagd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *