Provinciebestuur Overijssel lapt uitspraak van Raad van State aan zijn laars

Ook nieuwe natuurvergunning Erveweg 10 is gebaseerd op nattevingerwerk

Het provinciebestuur van Overijssel heeft een nieuwe natuurbeschermingswet-vergunning verleend aan pluimveehouder Van der Weerd voor de bedrijfslocatie aan de Erveweg 10 in Welsum. De vergunning is identiek aan de eerder, door de Raad van State vernietigde vergunning. 
Het provinciebestuur van Overijssel lapt met het verlenen van de vergunning  een uitspraak van Raad van State aan zijn laars.

Het besluit  van de provincie dateert van 18 december 2018. De vergunningaanvraag zou zijn gedaan op 6 november 2018, ongeveer een maand na de negatieve uitspraak van de Raad van State over de eerder verleende vergunning. Opmerkelijk is dat het aanvraagformulier voor de ‘’nieuwe’’ vergunning dateert uit 2015, het jaar waarin de aanvraag voor de inmiddels vernietigde vergunning werd ingediend. Ook bijbehorende stukken en plattegronden dateren uit 2015. Er zijn alleen nieuwe berekeningen uitgevoerd naar de ammoniakdepositie, maar die berekeningen komen op geen enkele wijze tegemoet aan hetgeen door de Raad van State in de uitspraak van 10 oktober 2018 is aangegeven. Het is en blijft nattevingerwerk.

In het besluit wordt niet ingegaan op het advies dat op verzoek van de Raad van State is uitgebracht over de bepaling van de hoogte van de emissiepunten. Bepaling van die hoogte is in het specifieke geval van het bedrijf aan de Erveweg lastig, omdat het gaat om diverse emissiepunten: ventilatoren en warmtewisselaar (mechanische ventilatie) en zijwanden (natuurlijke ventilatie).

De Raad van State heeft het advies van de Stichting Advies Bestuursrechtspraak  (StAB) over deze specifieke situatie overgenomen. ‘’Niet kan worden uitgesloten dat de daadwerkelijke depositie die het bedrijf veroorzaakt, bepaald wordt door een emissiepunt dat lager is dan waarvan het college is uitgegaan. Hierdoor kan niet worden uitgesloten dat de vergunde veehouderij een hogere depositie van stikstof op hiervoor gevoelige habitats veroorzaakt dan waarvan het college is uitgegaan’’, aldus de Raad van State.  ‘’Dit betekent dat wetenschappelijk gezien getwijfeld kan worden aan de gegevens die zijn gebruikt voor de conclusie dat voldaan is aan de eis in artikel 19g van de Nbw 1998, namelijk dat kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van de betreffende Natura 2000-gebieden worden aangetast.’’

Grote druk
Het is hoogst ongebruikelijk dat een provincie na een negatieve uitspraak van de Raad van State een oude vergunningaanvraag opnieuw in behandeling neemt en honoreert, zonder aan te geven waarom het oordeel van de hoogste bestuursrechter van Nederland wordt genegeerd. Dit kan er alleen maar op duiden dat het besluit onder grote druk van de pluimveehouder en zijn adviseur Van Westreenen is genomen. Niet uitgesloten kan worden dat ook de gemeente Olst Wijhe en de Omgevingsdienst IJsselland de provincie ertoe hebben aangezet om zich niets aan te trekken van de uitspraak van de Raad van State.
Gemeente en Omgevingsdienst zijn verwikkeld in een procedure over een verleende omgevingsvergunning, waarbij ze moeten kunnen beschikken over een geldige natuurbeschermingswet-vergunning. Tegen de omgevingsvergunning is beroep aangetekend door Mobilisation fort he Environment en de Vereniging Leefmilieu, dezelfde organisaties die de natuurbeschermingswet-vergunning van 2016 met succes hebben aangevochten bij de Raad van State. Het beroep tegen de omgevingsvergunning zou aanvankelijk op 26 maart a.s. dienen bij de Zwolse bestuursrechter, maar de zitting is tot nader order uitgesteld. 

UPDATE 11 augustus 2019
De Zwolse bestuursrechter mr. J.W.B. Cornelissen heeft op 8 augustus 2019 het besluit van de provincie Overijssel vernietigd. Daarmee komt de verleende NB-wetvergunning van 18 december 2018 te vervallen.
Tegen het besluit was beroep aangetekend door Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu, twee organisaties die er mede voor hebben gezorgd dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State buiten werking is gesteld. Cornelissen verwijst daarnaar in zijn uitspraak van 8 augustus.
De provincie heeft bij de beoordeling van de aanvraag van Van der Weerd onterecht gebruik gemaakt van het PAS. De provincie moet nu een nieuw besluit nemen op de aanvraag van Van der Weerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *