Raad van State zet veehouderij op slot

De Raad van State heeft bepaald dat er voorlopig geen nieuwe natuurvergunningen kunnen worden verleend aan veehouderijen in Nederland. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waarmee tot dusver vergunningen werden verleend, is ongeldig verklaard.

Reeds verleende vergunningen blijven in stand, maar alle aanvragen die nog niet definitief waren verleend of waartegen nog procedures liepen, moeten wachten totdat er een nieuw rechtsgeldig instrument is waarmee schadelijke effecten voor de natuur kunnen worden vastgesteld.
Op basis van het PAS werd vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak over twintig zaken die waren aangespannen door Mobilisation for the Environment en de Vereniging Leefmlieu..

Voor de pluimveehouderij van Van der Weerd aan de Erveweg 10 betekent dit dat het bedrijf voorlopig niet kan beschikken over een nieuwe natuurvergunning en dus niet kan uitbreiden naar 61.000 leghennen. Voor het bedrijf van Van der Weerd aan de Zijlweg zijn de gevolgen nog niet helemaal te overzien. De Raad van State heeft bepaald dat de Vereniging Leefmilieu terecht beroep heeft aangetekend tegen de verleende natuurvergunning.De vereniging is in het gelijk gesteld omdat de gevolgen van weidegang van de 120 melkkoeien en 86 stuks jongvee niet in de vergunning zijn meegenomen. Dit moet volgens de Raad van State wel gebeuren. Het gaat hier immers om activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor natuurgebieden omdat ze stikstof uitstoten. Bij de vergunningverlening moet vooraf vast komen te staan dat uitgesloten is dat zij natuurgebieden in de omgeving aantasten. De aanvraag moet op dit punt worden aangevuld. De provincie Overijssel moet aangeven welke gegevens daarvoor noodzakelijk zijn. Het is nog niet bekend hoe de provincie aan deze eis van de Raad van State gaat voldoen.
Zie uitspraak Raad van State

NB.
Voor het bedrijf aan de Erveweg beschikt Jan van der Weerd nog over een oude NB-wetvergunning uit 2014 voor 58.550 kippen. Maar het bedrijf is nooit overeenkomstig deze vergunning gerealiseerd. Er ontbreekt namelijk een bijbehorende omgevingsvergunning. NB-wetvergunningen die niet binnen twee jaar worden gerealiseerd, worden bovendien door de provincie ingetrokken. Dit is vastgelegd in provinciale beleidslijnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *