Uitbreiding kippenbedrijf Erveweg 10 voorlopig van de baan

De Raad van State heeft de natuurbeschermingswet vergunning voor het pluimveebedrijf van Jan van der Weerd aan de Erveweg 10 in Welsum vernietigd.
Daarmee is de uitbreiding van het bedrijf van 39.900 naar ruim 60.000 leghennen voorlopig van de baan.

De Raad van State oordeelt dat de provincie bij het verlenen van de vergunning niet zorgvuldig genoeg te werk is gegaan. Het bedrijf zou wel eens een hogere depositie van stikstof op hiervoor gevoelige habitats kunnen veroorzaken en daarmee de natuurlijke kenmerken van deze gebieden kunnen aantasten, aldus de bestuursrechter.

De uitspraak van de Raad van State heeft lang op zich laten wachten. Het beroep tegen de natuurbeschermingswet vergunning (aangevraagd in oktober 2015, verleend in april 2016) was ingesteld door enkele omwonenden, de Vereniging Leefmilieu en Mobilisation for the Environment.

Kernpunt in het beroep was de vraag of bij stallen als die van Van der Weerd de ammoniakemissies wel correct waren berekend. Die berekening is volgens de indieners van het beroep niet juist uitgevoerd, omdat de gehanteerde modellen niet genoeg rekening houden met de natuurlijke ventilatie die optreedt in stallen die een groot deel van de dag open staan.

De Raad van State heeft de Stichting Advies Bestuursrechtspraak (StAB) twee maal om advies gevraagd. Het advies van de StAB brengt de Raad van State tot de conclusie dat wetenschappelijk gezien getwijfeld kan worden aan de gegevens die zijn gebruikt voor het vaststellen van de feitelijke emissies en de schadelijke gevolgen daarvan voor de Natura 2000 gebieden – in dit geval de uiterwaarden van de IJssel.

De uitspraak van de Raad van State heeft ook gevolgen voor de inmiddels verleende omgevingsvergunning. Daarin is immers een zogeheten verklaring van geen bedenkingen van de provincie opgenomen. Deze verklaring kan nu geen stand houden.
Er kan nu zelfs een verzoek om handhaving tegen het bedrijf worden ingediend bij de provincie, aangezien een rechtsgeldige NBwet-vergunning voor de huidige bedrijfssituatie ontbreekt. De verleende vergunning van 2014 is niet van toepassing op de huidige bedrijfssituatie.

Klik hier voor de uitspraak van de Raad van State

Kort historisch overzicht vernietigde vergunningen Erveweg 10
Het is niet voor het eerst dat de rechter een vergunning voor uitbreiding van het pluimveebedrijf van Jan van der Weerd in Welsum vernietigt. In 2010 vernietigde de Raad van State een door de gemeente Olst Wijhe verleende omgevingsvergunning. Op 18 november 2015 vernietigde de Zwolse bestuursrechter opnieuw een door de gemeente verleende omgevingsvergunning.
Ook is het niet voor het eerst dat het bedrijf draait zonder geldige natuurbeschermingswet vergunning. Daarvan was eveneens sprake in 2009. Van der Weerd was toen al aan het uitbreiden zonder de benodigde papieren. Omwonenden dienden een verzoek om handhaving in. De provincie heeft in april 2011 een last onder dwangsom opgelegd aan Jan van der Weerd. Hij moest toen het aantal leghennen terug brengen naar het niveau van de ammoniakuitstoot in 1997.

1 gedachte op “Uitbreiding kippenbedrijf Erveweg 10 voorlopig van de baan

  1. Denk dat de maatschap wel blij is met de uitspraak, want ook zij maakte zich in 2014 ernstige zorgen om de natuur in de uiterwaarden.
    De maatschap maakte bezwaar tegen de nieuwbouw in het dorp met als argument dat ze zich zorgen maakten over het nabij gelegen ‘natura 2000’ gebied. De verkeersaantrekkende werking van de nieuw te bouwen woningen zouden een toename van de stikstofdepositie tot gevolg hebben, dat weer ten koste zou gaan van het habitattype ‘glanshaverhooiland’ in de uiterwaarden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *