Uitloop kippenbedrijf na uitbreiding beperkt tot 4 ha

De uitloop van het kippenbedrijf aan de Erveweg in Welsum blijft na uitbreiding beperkt tot ongeveer 4 ha. Hierdoor kunnen slechts 10.000 van de ruim 60.000 leghennen gebruik maken van de vrije uitloop.

Dat blijkt uit de milieuvergunning die door de gemeente Olst Wijhe is afgegeven.Tegen de vergunning kan tot en met 4 juli in beroep worden gegaan. De gemeente houdt op 6 juni een informatiebijeenkomst in het dorpshuis.

Volgens de milieuvergunning mogen buiten de aangegeven 4 ha ten zuiden, westen en oosten van het bedrijf geen kippen lopen. De gemeente heeft dit vastgelegd in de vergunning in een reactie op een zienswijze van omwonenden. Zij hadden vragen gesteld over de begrenzing van het bedrijf.

De gemeente gaat niet over het aantal leghennen dat gebruik mag maken van de vrije uitloop. Kippenboer Van der Weerd zou bij wijze van spreken alle ruim 60.000 leghennen in de uitloop kunnen laten scharrelen. Maar om de eieren van al zijn leghennen als vrije uitloopeieren te kunnen verkopen, moeten de kippen kunnen beschikken over 4 m2 per leghen en dat komt neer op een totaal van 24 ha. Op de beschikbare 4 ha kunnen slechts 10.000 vrije uitloop hennen worden gehouden.

Open stallen
Door de uitloop te beperken tot 4 ha, vervalt de noodzaak om alle kippen in een open stal te huisvesten. Juist dat open karakter van het bedrijf baart inwoners van Welsum grote zorgen. Vooral de onbekende hoeveelheid fijnstof die het bedrijf uitstoot, is volgens hen een risico voor de volksgezondheid. De GGD heeft daar in een advies ook op gewezen. Ander probleem is de uitstoot van ammoniak. Onderzoek heeft uitgewezen dat door zogeheten volierestallen twee keer zoveel ammoniak wordt uitgestoten dan waar in de berekeningen van uit wordt gegaan. Bekend is dat ammoniak bijdraagt aan stankoverlast, verminderde longfunctie en de vorming van fijnstof.

Zienswijzen en voorzorgbeginsel
De gemeente heeft er ruim tweeënhalf jaar over gedaan om de vergunning af te geven. De aanvraag dateert van oktober 2015. Tegen de eerder verleende ontwerpbeschikking zijn talrijke zienswijzen ingediend. De milieuvergunning die er nu ligt, voldoet volgens de gemeente aan de wet- en regelgeving.

De gemeente gaat volgens indieners van zienswijzen echter voorbij aan het feit dat emissies vanuit open stallen met de beschikbare rekenmodellen niet goed zijn vast te stellen. Een van de stallen moet na nieuwbouw bovendien voldoen aan het Besluit Emissie-arme Huisvesting. Dit is volgens de indieners van de zienswijzen niet het geval, waardoor de uitstoot van fijnstof hoger zal zijn dan in de vergunning is aangegeven. Aan het advies van de GGD om het voorzorgbeginsel toe te passen, wordt door de gemeente geen gehoor gegeven.

Toepassing van het voorzorgbeginsel zou inhouden dat de vergunning kan worden geweigerd, of dat er extra maatregelen moeten worden getroffen om gezondheidsrisico’s te vermijden. De gemeente vindt dat het bedrijf al voldoende maatregelen treft. Het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen of dat inderdaad het geval is.

Wil je reageren? Maak dan gebruik van onderstaande reactiemogelijkheid. Je reactie wordt niet automatisch gepubliceerd. Je gegevens worden niet openbaar gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *