Zienswijze

Samenvatting zienswijze groep bezorgde omwonenden

De uitbreiding van 39.900 naar 61.986 leghennen aan de Erveweg 10 in Welsum voldoet niet aan de wet- en regelgeving. Wat de ondernemer wil, is onmogelijk, aldus een groep bezorgde omwonenden. Door op papier de zaken anders voor te stellen dan ze feitelijk zijn, wekt de gemeente Olst Wijhe ten onrechte de indruk dat de uitbreiding wel vergunbaar is.

Nu al veroorzaakt het bedrijf in de omgeving geregeld stank- en geluidsoverlast. Die overlast zal door de uitbreiding alleen maar toenemen. Het bedrijf zal bovendien niet de wettelijk vereiste afname van de uitstoot van fijnstof weten te realiseren. Door de overdekte uitlopen in gebruik te nemen voor permanente huisvesting en op die manier de uitbreiding mede mogelijk te maken, overtreedt de ondernemer tevens de wettelijke eisen die gesteld worden aan het huisvestingssysteem.

Het besluit van het college van B&W om een ontwerpbeschikking af te geven, is in strijd met artikel 3.2. van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat artikel verlangt dat besluiten zorgvuldig tot stand komen. In de ontwerpbeschikking gaat het college voorbij aan fouten en onvolkomenheden in de vergunningaanvraag en alle bijbehorende stukken. Al eerder strandde een vergelijkbare vergunning bij de rechter. De huidige vergunning vertoont dezelfde gebreken. Niet aangetoond wordt wat het aandeel is van natuurlijke ventilatie in verhouding tot mechanische ventilatie. Duidelijkheid daarover is noodzakelijk om te kunnen vaststellen aan welke hoeveelheden ammoniak, fijnstof en stank omwonenden worden blootgesteld.

Er is advies ingewonnen bij een expert op dit gebied. Deze komt tot de conclusie dat uitgegaan moet worden van volledige natuurlijke ventilatie. Dat zou echter betekenen dat de gekozen warmtewisselaars, zijnde een vorm van mechanische ventilatie, geen effect hebben. Die warmtewisselaars zijn nodig om aan het Besluit Emissie Arme huisvesting te kunnen voldoen en binnen de beschikbare marges 61.986 kippen te kunnen houden. Om de ondernemer toch ter wille te zijn, is de gemeente te rade gaat bij een tweede adviseur. Deze heeft een advies afgegeven dat met een beetje passen en meten wel gelegen komt.

Zorgvuldigheid is ook ver te zoeken in de manier waarop het college van B&W omgaat met het GGD-advies. Dit advies is zeer kritisch over de uitbreiding, vooral omdat het hier gaat om een uitloopbedrijf in een omgeving die rijk is aan watervogels, wat het risico op vogelgriep aanzienlijk verhoogt. De GGD is geen voorstander van uitloopbedrijven in dergelijke gebieden. Ook wordt advies gegeven om andere dierziekten te voorkomen. Hoewel het hier zoonosen betreft – ziekten die door dieren kunnen worden overgedragen op mensen – stelt het college dat de gemeente en de GGD daar niet over gaan. Tegenover het zeer serieuze advies van de GGD, dat uitgebreid ingaat op de gezondheidsrisico’s, plaatst de ondernemer een dubieus rapportje van zijn dierenarts. De gemeente accepteert dit weerwoord en laat het daarbij. Dat heeft weinig met zorgvuldige besluitvorming te maken, aldus de omwonenden.

Wil je de volledige zienswijze van de groep bezogrde omwonenden? Laat het weten via het contactformulier op deze website. Klik op Contact