Zwolse bestuursrechter verklaart beroep Leefmilieu ongegrond

Het beroep dat is ingesteld door de Vereniging Leefmilieu tegen de nieuwe omgevingsvergunning voor 61.000 leghennen in het bedrijf aan Erveweg 10, is door de Zwolse bestuursrechter ongegrond verklaard. Dit betekent overigens niet dat het bedrijf kan gaan uitbreiden. Daarvoor is nog een Natuurbeschermingswetvergunning nodig.

Kippenboer Jan van der Weerd heeft op 6 november 2018 een nieuwe aanvraag ingediend voor een Natuurbeschermingswetvergunning, nadat een eerdere vergunning door de Raad van State was vernietigd. Een herziene vergunning is eveneens gestrand bij de rechter. De provincie moet over deze vergunning een nieuw besluit nemen. Wanneer dat gebeurt, is vanwege de heersende stikstofcrisis uiterst ongewis.

Volgens de Zwolse bestuursrechter heeft dat echter geen gevolgen voor de omgevingsvergunning. Volgens Leefmilieu was er een passende verklaring van geen bedenkingen (VVGB) van de provincie nodig, maar dat ziet de rechter anders. Van der Weerd heeft de aanvraag van 6 november 2018 aangevuld. Deze aanvraag is nu in overeenstemming met de omgevingsvergunning. Dat er nog geen geldige Natuurbeschermingswetvergunning ligt, hoeft geen gevolgen te hebben voor de omgevingsvergunning, aldus de Zwolse bestuursrechter. Ze verwijst daarbij naar het Besluit Omgevingsrecht, artikel 6.10a.

De overige beroepsgronden (geluid, geur en volksgezondheid) zijn door de Zwolse bestuursrechter eveneens ongegrond verklaard.

Wat betreft geur: de rechter stelt dat aan de geurnormen wordt voldaan. Een geurbeheerplan met bijbehorende monitoring is niet noodzakelijk.

Wat betreft geluid: de ventilatoren van het bedrijf hebben in het verleden geregeld en langdurig voor geluidsoverlast gezorgd, hetgeen ook met behulp van geluidsmetingen is vastgesteld. Na diverse dwangsomprocedures zijn er 2017 maatregelen getroffen. Volgens de rechter zijn die maatregelen ook na uitbreiding van 40.000 naar 61.000 kippen afdoende. Het bedrijf zal in het ergste geval het toerental van de ventilatie niet harder laten draaien dan op maximaal 50% van het totale vermogen en kan ook in warme nachten toe met dit maximum. Mochten de geluidsnormen worden overschreden dan kan handhavend worden opgetreden, aldus de rechter.

Wat betreft volksgezondheid: de Zwolse bestuursrechter tilt zwaar aan het ontbreken van algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten. Niet aangetoond is dat het bedrijf zodanige risico’s voor de volksgezondheid oplevert dat de vergunning had moeten worden geweigerd dan wel van verdergaande voorwaarden had moeten worden voorzien. De Zwolse bestuursrechter legt daarmee twee GGD-adviezen naast zich neer. Extra maatregelen om de uitstoot van schadelijke endotoxinen tegen te gaan zijn niet noodzakelijk. Ook al lag er een advies om de voorschriften in de vergunning nog eens tegen het licht gehouden. Er kan volgens de rechtbank worden volstaan met de maatregelen die in de vergunning zijn opgenomen, ook al gaan deze maatregelen niet specifiek de uitstoot van endotoxinen tegen. Ook voor het toepassen van een advieswaarde voor endotoxinen, bestaat geen grond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *